Pragmatika

 

Naziv kolegija:
Pragmatika
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
ECTS:
0
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Jezikoslovlje
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Karabalić, Vladimir
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je upoznati studente s upotrebnom dimenzijom jezika kao sustava sredstava za vršenje komunikacijskih radnji.

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Obrađuju se aspekti govornog čina kao središnjeg predmeta lingvističke pragmatike: lokucija, ilokucija i perlokucija.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. John R. Searle (1969): Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: University Press. – Deutsch: Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay. Frankfurt: Suhrkamp, 2003.

Dopunska literatura:

  1. Stephen C. Levinson (1983): Pragmatics. Cambridge: University Press. – Deutsch: Pragmatik. Tübingen: Niemeyer, 2000.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: