Američki strukturalizam

 

Naziv kolegija:
Američki strukturalizam
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
ECTS:
0
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Jezikoslovlje
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Brdar, Mario
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

U okviru teme studenti će biti upoznati sa sljedećim odrednicama:

 • korijeni američkog strukturalizma (antropološka lingvistika, europski korijeni, Whitney)
 • faze u razvoju i razlike među glavnim predstavnicima
 • terenska istraživanja
 • induktivno-analitičke metode
 • deskriptivizam: primjena i razvoj deskriptivnih metoda
 • distribucionalizam
 • pozitivizam
 • behaviorizam
 • nasljeđe američkog strukturalizma

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bloomfield, L.: A set of postulates for the science of language. Language 2: 153-164.
 2. Glovacki-Bernardi i dr.: Uvod u lingvistiku, Zagreb, 2001.
 3. Ivić, M.: Pravci u lingvistici, Ljubljana, 1978.
 4. Newmeyer, F.: Linguistic Theory in America, 1980.

Dopunska literatura:

 1. Bloomfield, L. Language, 1933.
 2. Sapir, Edward: Language: An Introduction to the Study of Speech. 1921.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: