Popularna književnost

 

Naziv kolegija:
Popularna književnost
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DKI413
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Književnost i kulturni identitet
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Oklopčić, Biljana
120
0
60

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija analizirati mjesto i status popularne književnosti u kanonu zapadne književnosti i kulture. Uvid u popularne žanrove (western, horror, fantasy, romance, mystery, adventure, sceince-fiction, popular historical novels) doktorande i doktorandice upoznat će sa suvremenim teorijama popularnog.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga kolegija studenti će moći:

 • definirati obilježja i strukturne elemente popularnih žanrova,
 • prepoznati razlike i sličnosti popularne književnosti i dominantnoga kanona,
 • raspravljati o prikazu klasnoga, rodnoga, rasnoga i kulturnog identiteta u popularnoj književnosti,
 • analizirati djela popularne književnosti koristeći suvremene teorije popularnog,
 • razvijati vještine pisanoga i usmenog izražavanja u okvirima tematike zadane predmetom,
 • napisati znanstveni rad/referat pridržavajući se etičkih i moralnih principa.

Sadržaj predmeta:

Kolegij proučava žanrove koji su dio popularne kulture i književnosti: science fiction, romance, mystery, fantasy, adventure, popular historical novel, western i horror. Analiza i interpretacija popularnih žanrova temeljit će se na (1) trendovima i zahtjevima tržišta koji spomenute žanrove čine popularnima (ili nepopularnima); (2) njihovoj pripadnost niskoj, tj. visokoj kulturi ili njihovoj smještenosti između visoke i niske kulture; (3) njihovoj (de)konstrukciji klasnih, rodnih, rasnih i kulturnih identiteta.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, multimedija i mreža, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje
seminar
slušanje, pisanje, razmišljanje, govorenje (usmeno izlaganje) definirati obilježja i strukturne elemente popularnih žanrova usmeni ispit
predavanje
seminar
multimedija i mreža
slušanje, pisanje, gledanje, razmišljanje, govorenje (usmeno izlaganje) prepoznati razlike i sličnosti popularne književnosti i dominantnoga kanona usmeni ispit
predavanje
seminar
multimedija i mreža
slušanje, pisanje, gledanje, razmišljanje, govorenje (usmeno izlaganje) raspravljati o prikazu klasnoga, rodnoga, rasnoga i kulturnog identiteta u popularnoj književnosti usmeni ispit
predavanje
seminar
multimedija i mreža
samostalni zadatci
slušanje, pisanje, gledanje, prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, razmišljanje, govorenje (usmeno izlaganje) analizirati djela popularne književnosti koristeći suvremene teorije popularnog usmeni ispit
pisani seminarski rad/referat
seminar
samostalni zadatci
slušanje, pisanje, gledanje, prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, razmišljanje, govorenje (usmeno izlaganje) razvijati vještine pisanoga i usmenog izražavanja u okvirima tematike zadane predmetom usmeni ispit
pisani seminarski rad/referat
seminar
samostalni zadatci
prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (usmeno izlaganje) napisati znanstveni rad/referat pridržavajući se etičkih i moralnih principa pisani seminarski rad/referat

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Referat, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Istraživanje 0,6 0%
Referat 1 0%
Usmeni ispit 2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz referata i ocjena iz završnoga usmenog ispita: 20% konačne ocjene čini ocjena iz referata, a 80% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, referat, usmeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Dani Cavallaro, The Gothic Vision: Three Centuries of Horror, Terror and Fear, Continuum, London i New York, 2002.
 2. John Fiske, Understanding Popular Culture, Routledge, London i New York, 1998. (Popularna kultura, prev. Zoran Paunović, Clio, Beograd, 2001)
 3. Pamela Regis, Romance Novel, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2003.
 4. Robert A. Rushing, Resisting Arrest: Detective Fiction and Popular Culture, Other Press, New York, 2007.
 5. David Seed (ur.), A Companion to Science Fiction, Blackwell Publishing, Malden, Oxford, and Victoria, 2005.
 6. Dominic Strinati, An Introduction to Theories of Popular Culture, Second Edition, Routledge, New York, 2004.
 7. Andrea Zlatar, Tendencije chicklita u suvremenoj hrvatskoj književnosti, Zbornik radova 34. seminara Zagrebačke slavističke škole, Filozofski fakultet, Zagreb, 2006.

Izbor tekstova popularne književnosti (romance, western, SF, mystery, fantasy, horror, adventure, popular historical novel)

Dopunska literatura:

 1. John Fiske, Reading the Popular, Routledge, New York, 2005.
 2.  Aleksandar Flaker, Proza u trapericama, Sveučilišna naklada, Liber, Zagreb, 1983.
 3. Ken Gelder, Popular Fiction: The Logics and Practices of a Literary Field, Routledge, New York, 2004.
 4. Maša Grdešić i S. Jakobović-Fribec, Neznana junakinja: nova čitanja Zagorke, Centar za ženske studije, Zagreb, 2008.
 5. Maša Grdešić, Dnevnik Bridget Jones: pokušaj reforme ružičastog geta, Quorum, 2, Zagreb, 2003, str. 178–202.
 6. Maša Kolanović, Udarnik! Buntovnik? Potrošač: popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011.
 7. Krešimir Nemec, Od feljtonskih romana i »sveščića« do sapunica i Big Brothera, Zbornik radova 34. seminara Zagrebačke slavističke škole, Filozofski fakultet, Zagreb, 2005.
 8. Svetlana Slapšak (ur.), Trivijalna književnost, SIC, Beograd, 1987.
 9. Milivoj Solar, Laka i teška književnost, Matica hrvatska, Zagreb, 1995.
 10. Jane Tompkins, West of Everything: The Inner Life of Westerns, Oxford UP, New York, 1992.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Ostale informacije: