Predodžba obitelji u anglofonoj književnosti

 

Naziv kolegija:
Predodžba obitelji u anglofonoj književnosti
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DKI407
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Književnost i kulturni identitet
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Matek, Ljubica
120
0
60

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija čitanjem i analizom književnih tekstova razmotriti način na koji dominantna ideologija oblikuje svaki društveni konstrukt, pa tako i onaj koji smatramo najintimnijim – obitelj te uočiti kako je svaki takav konstrukt podložan promjeni. Studenti će unaprijediti vještine kritičkog čitanja analizom suvremenih književnih tekstova koji obrađuju problematiku obitelji. Cilj je kolegija upoznati studente s relevantnim teorijskim tekstovima koji će im omogućiti da kvalitetno i argumentirano interpretiraju književna djela, uvažavajući načine na koji ideologije oblikuju književne i životne prakse. Cilj je kolegija kroz diskusiju i analizu dovesti u vezu književne tekstove s kontekstom suvremenoga zapadnjačkoga (anglofonog) društva i kulture. U konačnici, cilj kolegija je omogućiti studentima da unaprijede i pokažu razumijevanje književnih tekstova te usmene i pisane analitičke vještine.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga kolegija studenti će moći:

 • kritički interpretirati književne tekstove koji se bave problematikom obitelji, kao i relevantne neknjiževne tekstove,
 • objasniti mehanizme djelovanja ideologije/ideologija na svaki društveni konstrukt,
 • objasniti na koji način književni tekstovi komentiraju i kritiziraju društveni status quo,
 • diskutirati o stereotipima koji nas okružuju,
 • primjenjivati etičke standarde pri izradi znanstvenih radova (izbjegavati neovlašteno kopiranje i plagiranje),
 • izgraditi vještine usmenoga i pisanog izlaganja,
 • pripremiti znanstveni rad.

Sadržaj predmeta:

Obitelj predstavlja temelj na kojem percipiramo i izgrađujemo osobni identitet, a posljedično predstavlja i temelj kulturnog identiteta cijelog društva. Zbog toga ne čudi da je obiteljska problematika jedna od najčešćih tema književnih tekstova. Kolegij će studentima omogućiti da čitaju, kritički promišljaju i raspravljaju o književnim tekstovima anglofonih autora koji se bave problematikom obitelji i prikazima različitih obiteljskih struktura. Naime, u suvremenom, globaliziranom i konzumerističkom društvu, kojim dominira brzi tempo života, počele su se događati strukturalne promjene koje utječu i na obitelj, kao temeljnu organizacijsku jedinicu ljudskog života. Tradicionalna nuklearna obitelj, premda i dalje dominantan, više nije jedini model prema kojemu organiziramo privatni život, a suvremena anglofona književnost podastire brojne primjere o tome kako sve suvremena obitelj danas izgleda te dovodi u pitanje tradicionalne postavke prema kojima krvna i pravna veza predstavljaju jedini način konstituiranja obitelji.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, multimedija i mreža, mentorski rad, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) kritički interpretirati književne tekstove koji se bave problematikom obitelji, kao i relevantne neknjiževne tekstove sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) objasniti mehanizme djelovanja ideologije/ideologija na svaki društveni konstrukt sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) objasniti na koji način književni tekstovi komentiraju i kritiziraju društveni status quo sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) diskutirati o stereotipima koji nas okružuju sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje), istraživanje primjenjivati etičke standarde pri izradi znanstvenih radova (izbjegavati neovlašteno kopiranje i plagiranje) sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) izgraditi vještine usmenoga i pisanog izlaganja sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
mentorski rad čitanje, razmišljanje, istraživanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) pripremiti znanstveni rad pisani znanstveno-istraživački rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Seminarski rad, Esej, Istraživanje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Seminarski rad 2 0%
Esej 0,6 0%
Istraživanje 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz eseja i ocjena iz završnog rada: 20% konačne ocjene čini ocjena iz eseja, a 80% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga znanstveno-istraživačkog rada.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Od studenata se očekuje:

 • da redovito pohađaju nastavu (prisutnost preko 70% je uvjet za potpis),
 • da na nastavu dođu potpuno pripremljeni i aktivno sudjeluju u raspravi,
 • da izrade dva samostalna rada (kraći esej i završni znanstveno-istraživački rad).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Louis Althusser, Ideology and Ideological State Apparatuses. (Notes towards an Investigation), u: Lenin and Philosophy and Other Essays, Trans. Ben Brewster, Monthly Review Press, New York, 1971.
 2. Michel Foucault, The Use of Pleasure. Volume 2 of the History of Sexuality, Vintage Books, New York, 1990.
 3. Sigmund Freud, Civilization and Its Discontents, Trans. James Strachey, Norton, New York, 1989.
 4. Adrienne Rich, Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, u: Adrienne Rich’s Poetry and Prose, ur. Barbara Charlesworth Gelpi and Albert Gelpi, Norton, New York, 1993, str. 203–224.
 5. Friedrich Engels, Porijeklo porodice, privatnog vlasništva i države, Svjetlost, Sarajevo, 1976.

Lektira:

 1. Jonathan Franzen, Sloboda (bilo koje izdanje)
 2. Christopher Isherwood, A Single Man (bilo koje izdanje)
 3. Annie Proulx, Planina Brokeback (bilo koje izdanje)
 4. Nick Hornby, Sve zbog jednog dječaka (bilo koje izdanje)
 5. Marilynne Robinson, Housekeeping (bilo koje izdanje)
 6. Ama Ata Aidoo, Changes (bilo koje izdanje)
 7. Raymond Carver, Katedrala (bilo koje izdanje)

Dopunska literatura:

 1. Judith Butler, Desire, u: Critical Terms for Literary Studies, Eds. Frank Lentricchia and Thomas McLaughlin, University of Chicago P, Chicago i London, 1995.
 2. Michel Foucault, The History of Sexuality: An Introduction. Volume 1, Vintage Books, New York, 1990.
 3. Jacques Lacan, Écrits, Trans. Bruce Fink, Norton, New York i London, 2006.
 4. Georges Bataille, Theory of Religion, Trans. Robert Hurley, Zone, New York, 1989.
 5. Terry Eagleton, Ideology: An Introduction, London, Verso, 1991.
 6. Elizabeth Archibald, Incest and the Medieval Imagination, Oxford UP, New York, 2001.
 7. R. Howard Bloch, Medieval Misogyny and the Invention of Western Romantic Love, University of Chicago P, Chicago, 1991.
 8. Carol Shields, Dnevnici gospođe Daisy (bilo koje izdanje)
 9. Hanif Kureishi, Intima (bilo koje izdanje)
 10. Jeanette Winterson, Naranče nisu jedino voće (bilo koje izdanje)
 11. Jodi Picoult, Sing You Home (bilo koje izdanje)
 12. Don Delillo, Bijela buka (bilo koje izdanje)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studntska anketa

Ostale informacije: