Drugi i drukčiji u američkoj književnosti

 

Naziv kolegija:
Drugi i drukčiji u američkoj književnosti
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DKI408
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Književnost i kulturni identitet
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Matek, Ljubica
1320
0
60

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je čitanjem i analizom književnih tekstova razmotriti način na koji američki pisci pišu o problematici rase, etniciteta, klase, roda i spola. Studenti će unaprijediti vještine kritičkog čitanja analizom niza književnih tekstova, pretežito iz 20. stoljeća, koji obrađuju problematiku iz naslova kolegija. Studenti će čitati i važne teorijske tekstove (feministička kritika, psihoanaliza, marksistička teorija, teorija roda, i dr. ) koji će im omogućiti da kvalitetno i argumentirano interpretiraju književna djela. Uz to, cilj kolegija je kroz diskusiju i analizu dovesti u vezu književne tekstove s kontekstom američkog društva i kulture, jer su pisani tekstovi rezultat složenog diskursa unutar kulturnoga i povijesnog konteksta. U konačnici, cilj kolegija je omogućiti studentima da unaprijede i pokažu razumijevanje književnih tekstova te usmene i pisane analitičke vještine.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga kolegija studenti će moći:

 • kritički interpretirati književne tekstove koji se bave problematikom roda, spola, klase i rase, kao i relevantne neknjiževne tekstove,
 • objasniti razloge različitih nejednakosti, postojanja stereotipa i klasnih razlika u američkom društvu,
 • objasniti na koji način suvremena američka književnost komentira i kritizira suvremeno društvo i kulturu,
 • diskutirati o stereotipima koji nas okružuju i razviti toleranciju za druge i drugačije,
 • primjenjivati etičke standarde pri izradi znanstvenih radova (izbjegavati neovlašteno kopiranje i plagiranje),
 • izgraditi vještine usmenoga i pisanog izlaganja,
 • pripremiti znanstveni rad.

Sadržaj predmeta:

Američko društvo počiva na pretpostavljenoj jednakosti svih ljudi, utemeljenoj u državotvornim dokumentima Sjedinjenih Američkih Država te deklarativno poriče postojanje razlika i diskriminacija. Štoviše, SAD se nameće političkim i kulturnim djelovanjem kao ideal demokracije i pravde u svijetu. Nasuprot tome, američki suvremeni (moderni i postmoderni) pisci ispisuju tisuće stranica o problematici diskriminiranja, nasilja i siromaštva koja proizlazi iz »nepostojećih« razlika. Studenti će čitanjem književnih i teorijskih tekstova dobiti uvid u nerazmjer između ideala i realnog stanja te će kroz analizu tih tekstova, diskusiju i samostalno istraživanje moći kritički interpretirati književnost u kontekstu američke suvremenosti.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, multimedija i mreža, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) kritički interpretirati književne tekstove koji se bave problematikom roda, spola, klase i rase, kao i relevantne neknjiževne tekstove sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) objasniti razloge različitih nejednakosti, postojanja stereotipa i klasnih razlika u američkom društvu sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) objasniti na koji način suvremena američka književnost komentira i kritizira suvremeno društvo i kulturu sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) diskutirati o stereotipima koji nas okružuju i razviti toleranciju za druge i drugačije sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje), istraživanje primjenjivati etičke standarde pri izradi znanstvenih radova (izbjegavati neovlašteno kopiranje i plagiranje) sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) izgraditi vještine usmenoga i pisanog izlaganja sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
mentorski rad čitanje, razmišljanje, istraživanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) pripremiti znanstveni rad pisani znanstveno-istraživački rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Seminarski rad, Esej, Istraživanje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Seminarski rad 2 0%
Esej 0,6 0%
Istraživanje 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz eseja i ocjena iz završnog rada: 20% konačne ocjene čini ocjena iz eseja, a 80% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga znanstveno-istraživačkog rada.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Od studenata se očekuje:

 • da redovito pohađaju nastavu (prisutnost preko 70% je uvjet za potpis),
 • da na nastavu dođu potpuno pripremljeni i aktivno sudjeluju u raspravi,
 • da izrade dva samostalna rada (kraći esej i završni znanstveno-istraživački rad).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Toni Morrison, Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination, Harvard UP, Cambridge, MA, 1992.
 2. Sean Homer, Jacques Lacan, Routledge, London i New York, 2005.
 3. Judith Butler, Nevolje s rodom, Ženska infoteka, Zagreb, 2000.

Lektira:

 1. T. C. Boyle, The Tortilla Curtain (hrvatski prijevod: Amerika) (bilo koje izdanje)
 2. Ernest Hemingway, The Garden of Eden (prijevod: Sunce se ponovno rađa ili A sunce izlazi) (bilo koje izdanje)
 3. Philip Roth, The Human Stain (prijevod: Ljudska mrlja) (bilo koje izdanje)
 4. Raymond Carver, Katedrala (odabrane priče)
 5. Sylvia Plath, The Bell Jar (bilo koje izdanje)
 6. F. S. Fitzgerald, The Beautiful and Damned (prijevod: Veliki Gatsby) (bilo koje izdanje)

Dopunska literatura:

 1. Toi Derricotte, The Black Notebooks (bilo koje izdanje)
 2. Ursula K. Le Guin, She Unnames Them (bilo koje izdanje)
 3. Slavoj Žižek, How to Read Lacan, Norton, New York, 2006.
 4. Betty Friedan, The Feminine Mystique, Norton, New York, 1979.
 5. William Dow, Narrating Class in American Fiction, Palgrave Macmillan, 2008.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Ostale informacije: