Uvod u retorsku prozu: hrvatska dopreporodna propovijed

 

Naziv kolegija:
Uvod u retorsku prozu: hrvatska dopreporodna propovijed
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DKI203
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Književnost i kulturni identitet
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Šundalić, Zlata
120
0
60

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente sa žanrovskim i poetološkim značajkama propovijedi kao i sa statusom propovijedi u određenom književnom razdoblju unutar dijakronije hrvatske dopreporodne književnosti.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga kolegija studenti će moći:

 • definirati pojam nabožna književnost, a unutar nje i pojam propovijed,
 • definirati obilježja i strukturne elemente propovijedi,
 • razlikovati pojmove visoka/elitna književnost i pučka književnost,
 • argumentirati pripadanje propovijedi pučkoj književnosti,
 • razlikovati i opisati u propovijedi literarne ambicije (npr. barokni ornatus),
 • analizirati na konkretnim književnim predlošcima strukture svakodnevice u propovijedima,
 • samostalno napisati znanstveni rad o rukopisnoj propovijedi (transkribirati, opisati, interpretirati).

Sadržaj predmeta:

1. Uvod u kolegij.

2. Propovijed – pojam i tipologija: propovijed kao govoreno tumačenje, razjašnjenje kršćanskih istina ili evanđeoskih događaja; propovijed kao govor (lat. oratio) napisan ili izgovoren prema pravilima govorništva, odnosno govor (postila) izrečen nakon evanđeoskog čitanja (postila < lat. post illa verba – „nakon ovih riječi“), ali i razgovor (molitva) s Bogom (lat. praedicatio – objavljivanje, hvaljenje i proricanje; grč. homilia - razgovor). Hrvatski nazivi za propovijed (prodika, prodeka, predika, pridika, prodečtvo, čtenja, slovo, kapituli, duhovna besjeda, besida, pripovijedanje, povidanje, razgovor duhovni, odnosno propovijed). Tipologija propovijedi prema vremenu unutar liturgijske godine (nedjeljne propovijedi, propovijedi za svetačke i druge blagdane, korizmene), prema tematskoj usmjerenosti propovijedi (eshatološke, asketske, sentencijske, propovijedi koje tematiziraju kršćanski nauk), prema govornikovoj pripadnosti crkvenome redu (franjevačka, isusovačka, kapucinska propovijed).

3. Propovijed – struktura: propovijed započinje perikopom (ulomak iz Svetog pisma, koji se čita na svetoj misi i služi kao polazište za propovijed), nastavlja se izvedbenim dijelom, koji je formalno obično trodijelan (teza, antiteza, sinteza), ali u kojemu se može prepoznati tehnika antičkoga govora (uvod, pripovijedanje, dokazivanje, pobijanje protivnih tvrdnji i nazora, završetak i zaključna pouka).

4. Propovijed – prostor, vrijeme, recipijent, autor.

5. Propovijed – slušati, promišljati i gledati (teatralnost).

6. Propovijed do kraja 15. stoljeća – eshatološke teme (Sveti Metod).

7. Propovijed 16. stoljeća – razjašnjenje kršćanskih istina, vrijeme krize (pojava protestantizma) (Antol Vramec).

8. Propovijed 17. stoljeća – kontrastna podvojenost na dobro i zlo, ali poželjna i duhovitost, i iznenadnost, i paradoks, i začudnost, odnosno bitne značajke visokohijerarhiziranih baroknih žanrova (Matija Divković, Juraj Habdelić, Ivan Bilostinac...).

9. Propovijed 18. stoljeća – stilski pluralizam i težnja prema jednostavnosti i razumljivosti (Ardelio Della Bella, Štefan Zagrebec, Jerolim Filipović, Bernardo Zuzorić, Juraj Mulih, Filip Lastrić, Hilarion Gašparoti, Đuro Rapić...).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje slušanje, pisanje definirati pojam nabožna književnost, a unutar nje i pojam propovijed usmeni ispit
predavanje
grupna rasprava
slušanje, pisanje, čitanje, govorenje definirati obilježja i strukturne elemente propovijedi usmeni ispit
predavanje
seminar
slušanje, pisanje, prikupljanje podataka na zadanu temu, samostalna uporaba literature, seminarsko izlaganje, govorenje (diskutiranje) razlikovati pojmove visoka/elitna književnost i pučka književnost usmeni ispit
pisani seminarski rad
predavanje slušanje, pisanje argumentirati pripadanje propovijedi pučkoj književnosti usmeni ispit
seminar
diskusija
slušanje, seminarsko izlaganje, analiza literature razlikovati i opisati u propovijedi literarne ambicije (npr. barokni ornatus) usmeni ispit
pisani seminarski rad
predavanje slušanje, govorenje (diskutiranje), kritičko razmišljanje analizirati na konkretnim književnim predlošcima strukture svakodnevice u propovijedima usmeni ispit
mentorski rad prikupljanje podataka na zadanu temu, samostalna uporaba literature, kritičko razmišljanje, pisanje samostalno napisati znanstveni rad o rukopisnoj propovijedi (transkribirati, opisati, interpretirati) pisani rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Seminarski rad 0,6 0%
Usmeni ispit 3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminarskog rada i ocjena iz završnoga usmenog ispita: 20% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog rada, a 80% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit

 

 

Obavezna literatura:

 1. Josip Bratulić, Hrvatska propovijed od svetoga Metoda do biskupa Strossmayera, predgovor u: Hrvatska propovijed, priredio Josip Bratulić, Erasmus, Zagreb, 1996, str. 5–12.
 2. Josip Bratulić, Janez Svetokriški i suvremena mu hrvatska barokna propovijed, u: Zbornik o Janezu Svetokriškem: prispevki s simpozija v Vipavskem Križu, uredili Jože Pogačnik i Jože Faganel, Dela SAZU, 49/6, Ljubljana, 2000, str. 63–75.
 3. Aron Gurevič, Problemi narodne kulture u srednjem veku, prevela s ruskog Lidija Subotin, Grafos, Beograd, 1987.
 4. Stjepan Damjanović, Korizmene propovijedi Broza Kolunića, Croatica, IX, 11–12, Zagreb, 1978, str. 33–51.
 5. Žan Delimo (Jean Delumeau), Greh i strah: stvaranje osećanja krivice na Zapadu od XIV do XVIII veka, I, II, Novi Sad, 1986.
 6. Divna Zečević, Strah Božji: hrvatske pučke propovijedi 18. stoljeća, Izdavački centar Otvorenog sveučilišta u Osijeku i Institut za etnologiju i folkloristiku, Osijek, 1993.
 7. Zlata Šundalić, Životinjski svijet u propovijedima Štefana Zagrepca, Bogoslovska smotra, LXXVIII, 1, Zagreb, 2008, str. 171–205.
 8. Franjo Pajur, Štefan Zagrebec i barokna propovjedna književnost, Kaj, XXXVII, 6, Zagreb, 2004, str. 33–59.

Dopunska literatura:

 1. László Hadrovics, Štefan Zagrebec – kajkavski umjetnik kompozicije i stila, Hrvatski dijalektološki zbornik, br. 6, Zagreb, 1982, str. 169–179.
 2. Hrvojka Mihanović-Salopek, Iz duhovnog perivoja, Naklada Ljevak, Zagreb, 2006.
 3. Zbornik o Josipu Banovcu: zbornik radova sa znanstvenog skup »Josip Banovac i homiletička književnost«, urednik Alojz Jembrih, Gradska knjižnica »Juraj Šižgorić« – Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2004.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Ostale informacije: