Biblija i hrvatska tradicijska kultura

 

Naziv kolegija:
Biblija i hrvatska tradicijska kultura
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DKI202
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Književnost i kulturni identitet
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pšihistal, Ružica
120
0
60

 

Ciljevi i zadaci:

Kolegijem se stječe opće kulturno znanje o ulozi i vrijednosti Biblije u hrvatskoj tradicijskoj kulturi, kao i specifične stručne kompetencije iz povijesti i poetike hrvatske usmene i pučke književnosti, koje pretpostavljaju usvajanje i primjenu znanja o kršćanskome običajnom kontekstu i biblijskome intertekstu hrvatske usmene i pučke književnosti.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta, studenti će moći:

 • objasniti kulturno-književno značenje Biblije i literarne vrste biblijskih knjiga,
 • izdvojiti središnje biblijske teme i motive,
 • opisati religijski običajni kontekst tradicijske kulture,
 • odrediti modele pučke recepcije Biblije,
 • izdvojiti tematsko-motivske biblijske slojeve u analizi odabranih primjera iz hrvatske usmene i pučke književnosti,
 • vrjednovati religijsku i kulturno-identitetsku ulogu Biblije u hrvatskoj tradicijskoj kulturi.

Sadržaj predmeta:

Uvod u Bibliju. Nastanak i podjela Biblije. Uloga usmene predaje u nastanku biblijskih knjiga. Biblijski kanon. Apokrifni biblijski spisi. Znanstveni pristupi Bibliji. Povijesnokritički pristup i literarne vrste. Središnje teme Staroga zavjeta. Središnje teme Novoga zavjeta. Hrvatski prevoditelji Biblije. Oblici recepcije Biblije u hrvatskoj tradicijskoj kulturi. Kršćanski religijski običajni kontekst hrvatske tradicijske kulture. Liturgijska godina i godišnji ciklus tradicijske kulture. Etnološki aspekti pučke pobožnosti. Biblijski motivi i simboli u usmenoknjiževnim tekstovima. Apokrifni motivi u usmenim predajama i legendama. Izvedbeni kontekst i biblijska motivika usmenoknjiževnih govorničkih oblika. Paremiološka usmenoknjiževna građa. Hrvatske pučke i usmene pobožne pjesme (molitvice). Biblijski intertekst u novim zapisima hrvatske usmene književnosti.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, multimedija i mreža, mentorski rad, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, rasprava objasniti kulturno-književno značenje Biblije i literarne vrste biblijskih knjiga usmeni ispit
predavanje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, rasprava izdvojiti središnje biblijske teme i motive usmeni ispit
predavanje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, rasprava opisati religijski običajni kontekst tradicijske kulture usmeni ispit
predavanje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, rasprava odrediti modele pučke recepcije Biblije usmeni ispit
seminari i radionice
mentorski rad
postavljenje i rješavanje problema, učenje po modelu, analiza zapisa i literature izdvojiti tematsko-motivske biblijske slojeve u analizi odabranih primjera iz hrvatske usmene i pučke književnosti esej
samostalni zadatci
multimedija i mreža
postavljenje i rješavanje problema, pretraživanje mrežnih izvora, korištenje vizualnih, zapisanih i slušnih sadržaja vrjednovati religijsku i kulturno-identitetsku ulogu Biblije u hrvatskoj tradicijskoj kulturi esej

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Esej 1 0%
Usmeni ispit 2,6 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz eseja i ocjena iz završnoga usmenog ispita: 50% konačne ocjene čini ocjena iz eseja, a 50% iz završnoga usmenog ispita.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni redovito pohađati i aktivno pratiti nastavu, kontinuirano izvršavati seminarske zadaće i položiti završni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Jeruzalemska Biblija: Stari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz »La Bible de Jérusalem«, ur. Adalbert Rebić, Jerolim Fućak, Bonaventura Duda, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2001. (odabrane knjige i ulomci)
 2. Stipe Botica, Biblija i hrvatska tradicijska kultura, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
 3. Ivan Dugandžić, Upoznajmo Bibliju: narod Božji i njegovo Sveto pismo, Glas Koncila, Zagreb, 2011.

Dopunska literatura:

Tekstovi

 1. Stipe Botica (prir.), Usmene lirske pjesme, Stoljeća hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb, 1996.
 2. Josip Bratulić (prir.), Biblija u Hrvata. Izbor tekstova od XV. do XX. stoljeća, SysPrint, Zagreb, 1996.
 3. Nikola Bonifačić Rožin (prir.), Narodne drame, poslovice i zagonetke, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knjiga 27, Matica hrvatska – Zora, Zora, Zagreb, 1963.
 4. Olinko Delorko (prir.), Hrvatske narodne balade i romance, Zora, Zagreb, 1951.
 5. Marko Dragić (prir.), Duša tilu besedila: hrvatske pučke molitvene pjesme iz Bosne i Hercegovine, Baška Voda, 1997.
 6. Božo Glavičić (prir.), Narodne molitve Labinšćine, Matthias, Labin, 1999.
 7. Ante Jurić Arambašić (prir.), Molitvice-nabožne pjesme u selu Kijevu, Zagreb, 2001.
 8. Josip Kekez (prir.), Poslovice, zagonetke i govornički oblici, Stoljeća hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb, 1996.
 9. Juraj Lahner (prir), Hrvatske narodne pobožne pjesme, Jeonimska knjižnica, Zagreb 1926.
 10. Juraj Lahner (prir), Od svetaca Božjih, Jeronimska knjižnica, Zagreb, 1931.
 11. Ljiljana Marks (prir.), Križi lete po nebu: molitvice iz Dubrovačkog primorja, Matica hrvatska, Dubrovnik, 2011.
 12. Rudolf Strohal (prir.), Stare hrvatske apokrifne priče i legende, Bjelovar, 1917.
 13. Vjekoslav Štefanić (prir.), Hrvatska književnost srednjega vijeka, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knjiga 1, Matica hrvatska – Zora, Zagreb, 1969.

Rukopisne zbirke

 1. Jeronim Šetka, Zbornik hrvatskih narodnih pobožnih pjesama, Institut za etnologiju i folkloristiku, rkp. 210.

Literatura

 1. Mario Cifrak, Početak evanđelja Isusa Krista. Hermeneutske pretpostavke, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009.
 2. Jasna Čapo, Sveti likovi, svete vodice i zavjeti: o hodočašćima hrvatskog življa u mađarskoj Baranji, Etnološka tribina, XIV, 1, 1991, str. 17–50.
 3. Etnografija: svagdan i blagdan hrvatskoga puka, ur. Jasna Čapo Žmegač, Aleksandra Muraj, Zorica Vitez, Jadranka Grbić, Vitomir Belaj i dr. , Matica hrvatska, Zagreb, 1998.
 4. Milovan Gavazzi, Godina dana hrvatskih narodnih običaja, Matica hrvatska, Zagreb, 1988.
 5. Wilfried J. Harrington, Uvod u Bibliju – spomen Objave, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 19913.
 6. Wilfried J. Harrington, Uvod u Stari Zavjet – spomen Obećanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb,1982.
 7. Wilfried J. Harrington, Uvod u Novi Zavjet – spomen Ispunjenja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1990.
 8. Franjo Emanuel Hoško, Sadržajne i povijesne odrednice razvoja i istraživanja pučke pobožnosti, u: Franjevci i poslanje Crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2001, str. 381–392.
 9. Papinska biblijska komisija, Tumačenje Biblije u Crkvi. Biblija i kristologija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1995.
 10. Ana Pintarić, Biblija i književnost: interpretacije, Filozofski fakultet, Osijek, 2009.
 11. Joshua Roy Porter, Izgubljena Biblija: otkriveni zaboravljeni spisi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2011.
 12. Joseph Ratzinger, Uvod u kršćanstvo, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1988.
 13. Adalbert Rebić, Središnje teme Staroga zavjeta, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1996.
 14. Thomas Söding, Više od knjige: razumjeti Bibliju, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2001.
 15. Jeronim Šetka, Hrvatska pučka religiozna poezija, Kačić, III, Split, 1970, str,187–266
 16. Celestin Tomić, Pristup Bibliji, Provincijalat franjevaca konventualaca, Zagreb, 1986.
 17. Dunja Rihtman-Auguštin, Struktura tradicijskog mišljenja, Školska knjiga, Zagreb, 1984.
 18. Dunja Rihtman-Auguštin, Knjiga o Božiću, Golden marketing, Zagreb, 1995.
 19. Josip Šimić, U potrazi za definicijom pučke pobožnosti, Etnološka tribina, XVII, 1, 1994, str. 43–52.
 20. Jasna Čapo Žmegač, Hrvatski uskrsni običaji, Golden marketing, Zagreb, 1997.

Leksikoni i priručnici

 1. Biblijski leksikon, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1991.
 2. Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, ur. Anđelko Badurina, Sveučilišna naklada Liber – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1985.
 3. Maurice Cocagnac, Biblijski simboli: teološki pojmovnik, Antibarbarus, Zagreb, 2002.
 4. Opći religijski leksikon, ur. Adalbert Rebić. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2002.
 5. The Literary Guide to the Bible, ur. Robert Alter i Frank Kermode, Cambridge, 2002.
 6. Praktični biblijski leksikon, prir. Anton Grabner-Haider, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1997.
 7. Rječnik biblijske teologije, prir. Xavier Léon-Dufour, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1969.

Časopisi

 1. Književnost i Biblija, Književna smotra, XXVI, 92, Zagreb, 1994.
 2. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena, I–LV, JAZU, Zagreb (dostupno na portalu Digitalna zbirka HAZU – http://dizbi.hazu.hr/)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Ostale informacije: