Poetika romanse

 

Naziv kolegija:
Poetika romanse
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DKI112
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Književnost i kulturni identitet
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Oklopčić, Biljana
120
0
105

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija popularno je i kanonsko iščitavanje romanse. Predmet na taj način osposobljava studente za bolje razumijevanje žanra romanse te ih uči kulturalno i rodno je analizirati.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga kolegija studenti će moći:

 • definirati obilježja i strukturne elemente romanse u njezinu kanonskom i popularnom obliku,
 • demonstrirati sposobnosti književnokritičkog promišljanja i interpretacije pročitanih književnih djela iz perspektive teorije roda i romanse,
 • primijeniti ideje teorije romanse/roda pri analizi književnih tekstova,
 • demonstrirati vještine pisanoga i usmenog izražavanja u okvirima tematike zadane predmetom,
 • napisati znanstveni rad/referat u skladu s moralnim i etičkim načelima akademske zajednice.

Sadržaj predmeta:

Kolegij proučava žanr romanse iščitavanjem teorije romanse i teorije roda u kontekstu kanonske i popularne književnosti 19. i 20. stoljeća. Autori/ce kanonske romanse čija će djela biti osnovom istraživačko-analitičkog procesa su Herman Melville, Nathaniel Hawthorne, Jane Austen i Charlotte Bronte. »Popularna« romansa svoje predstavnike naći će u Mariji Jurić Zagorki i Georgette Heyer. Postmodernu romansu približit će romani Johna Fowlesa i A. S. Byatt. Kolegij je teorijski utemeljen na kritičkoj praksi Northropa Fryea, Jacquesa Derride, Diane Elam, Fredrica Jamesona, Richarda Chasea, Janice Radway i dr.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, multimedija i mreža, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje
seminar
slušanje, pisanje, razmišljanje, govorenje (usmeno izlaganje) definirati obilježja i strukturne elemente romanse u njezinu kanonskom i popularnom obliku usmeni ispit
predavanje
seminar
multimedija i mreža
slušanje, pisanje, gledanje, razmišljanje, govorenje (usmeno izlaganje) demonstrirati sposobnosti književnokritičkog promišljanja i interpretacije pročitanih književnih djela iz perspektive teorije roda i romanse usmeni ispit
predavanje
seminar
slušanje, pisanje, razmišljanje, javni govor, govorenje (usmeno izlaganje) primijeniti ideje teorije romanse/roda pri analizi književnih tekstova usmeni ispit
seminar
samostalni zadatci
prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (usmeno izlaganje) demonstrirati vještine pisanoga i usmenog izražavanja u okvirima tematike zadane predmetom usmeni ispit
pisani seminarski rad/referat
seminar
samostalni zadatci
prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (usmeno izlaganje) napisati znanstveni rad/referat u skladu s moralnim i etičkim načelima akademske zajednice pisani seminarski rad/referat

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Referat, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 0%
Istraživanje 0,3 0%
Referat 1,7 0%
Usmeni ispit 2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz referata i ocjena iz završnoga usmenog ispita: 20% konačne ocjene čini ocjena iz referata, a 80% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, referat, usmeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Northrop Frye, Anatomija kritike: četiri eseja, Golden marketing, Zagreb, 2000.
 2. Fredric Jameson, The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act, Cornell, New York, 1981. (srp. prijevod: Političko nesvesno, Rad, Beograd, 1984)
 3. Janice Radway, Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Culture, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1991.

Lektira

 1. Jane Austen, Pride and Prejudice, Penguin Books, Harmondsworth, 1982. (Ponos i predrasude, prev. Tomislav Odlešić, Globus media, Zagreb, 2004)
 2. Charlotte Brontë, Jane Eyre, Oxford University Press, Oxford, 1991. (Jane Eyre, prev. Giga Gračan, Naklada Ljevak, 2008)
 3. Antonia Susan Byatt, Possession: A Romance, Vintage, New York, 1991. (Zaposjedanje, prev. Tatjana Jukić, Vuković & Runjić, Zagreb, 2008)
 4. John Fowles, Ženska francuskog poručnika, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1981.
 5. Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter, New American Library, New York, 1980. (Grimizno slovo, prev. Mihaela Perković, Nova knjiga Rast, Zagreb, 2008)
 6. Milica Jakovljević (Mir-Jam), izbor iz djela
 7. Dubravka Ugrešić, Štefica Cvek u raljama života, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1984.
 8. Marija Jurić Zagorka, Vitez slavonske ravni, Školska knjiga, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura:

 1. Michael Davitt Bell, The Development of American Romance: The Sacrifice of Relation, University of Chicago Press, Chicago, 1980.
 2. Richard Chase, The American Novel and Its Tradition, Gordian Press, New York, 1978.
 3. George Dekker, The American Historical Romance, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
 4. Jacques Derrida, Zakon žanra, Rival, 3–4, 1988, str. 132–144.
 5. Diane Elam, Romancing the Postmodern, Routledge, New York, 1992.
 6. Georgette Heyer, izbor iz djela
 7. Marija Jurić Zagorka, Plameni inkvizitori, Stvarnost, Zagreb, 1965.
 8. Herman Melville, Billy Budd, New American Library, New York, 1956.
 9. Herman Melville, Benito Cereno, Bantam Books, New York, 1963.
 10. Pamela Regis, Romance Novel, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2003.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Ostale informacije: