Akademsko pismo

 

Naziv kolegija:
Akademsko pismo
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DKO101
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Književnost i kulturni identitet
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lukić, Milica
75
45
0

 

Ciljevi i zadaci:

 • usvajanje temeljnih standarda akademskog pisanja (logičkih, stilističkih, pravopisno-gramatičkih, bibliografskih, grafičko-tehničkih, etičkih) i govorenja u području humanističkih znanosti
 • izrada doktorske disertacije

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga kolegija studenti će moći:

 • definirati principe, pravila i kriterije znanstvenoga rada,
 • samostalno rukovati bazama podataka stručne i znanstvene literature,
 • analizirati znanstvenu literaturu,
 • primijeniti pravila znanstvenoga funkcionalnog stila u pisanoj i usmenoj formi,
 • sastaviti stručni i znanstveni rad, sinopsis i doktorsku disertaciju i primijeniti informacijske tehnologije u njihovu oblikovanju.

Sadržaj predmeta:

 • Pojam i definicija znanosti. Obilježja znanosti. Struktura znanosti. Klasifikacija znanstvenog rada. Važnost i značenje znanstvenog rada. Važnost i uloga znanosti u suvremenom društvu.
 • Kategorije znanstvenih istraživanja. Vrste znanstvene proze: a) znanstveni radovi (izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje ili znanstvena bilješka, pregledni članak, monografija, projekt ili studija), b) stručni radovi (stručni članak, prikaz, izvješće, knjiga / udžbenik / kartica), c) akademski radovi (esej, referat, seminarski rad, doktorska disertacija).
 • Metodologija znanstvenog istraživanja. Opće metode u znanosti i logika znanstvenog istraživanja. Specifične metode u znanstvenom istraživanju.
 • Proces znanstvenog istraživanja, izrada orijentacijskog plana istraživanja, odabir problema, prikupljanje literature, pristup i pretraživanje on line baza podataka, primarne, sekundarne i tercijarne publikacije, postavljanje hipoteze, odabir metode istraživanja, analiza podataka, zaključak.
 • Pisanje teksta i tehnička obrada stručnog i znanstvenog djela. Pravila citiranja, zaštita intelektualnog vlasništva.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje
upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature
diskusija
slušanje izlaganja, analiza literature, aktivno sudjelovanje i suradničko učenje definirati principe, pravila i kriterije znanstvenoga rada aktivnost i procjena rada u timu
usmeni ispit
e-učenje (postavljanje zadaća – komentar)
prikaz slučaja
izlaganje referata
e-učenje (rješavanje zadaća), učenje po modelu, govorenje (usmeno izlaganje referata) samostalno rukovati bazama podataka stručne i znanstvene literature referat
izlaganje i prezentacija uručak
zadatak čitanja i analize primjera i literature
rad na tekstu
izlaganje referata
čitanje i analiza literature, sustavno opažanje, dijaloška metoda, govorenje (usmeno izlaganje referata) analizirati znanstvenu literaturu aktivnost u nastavi
pisano izvješće
referat i prezentacija
samostalni istraživački zadatak
izlaganje referata
diskusija
samostalna uporaba i analiza izvora i sekundarne literature, pisanje i javna prezentacija teme, aktivno sudjelovanje (slušanje i raspravljanje o postavljenom problemu) primijeniti pravila znanstvenoga funkcionalnog stila u pisanoj i usmenoj formi referat i prezentacija
usmeni ispit
mentorski rad
samostalni istraživački zadatak
izrada projekta istraživanja
upućivanje na samostalno proučavanje izvora i literature
javno izlaganje i rasprava (argumentiranje)
prikupljanje podataka na zadanu temu, postavljanje i rješavanje problema (razmišljanje), izrada projekta istraživanja (pisanje), provedba istraživanja i interpretacija podataka (kvalitativna, kvantitativna metoda), čitanje i analiza izvora i sekundarne literature, govorenje (usmeno izlaganje) sastaviti stručni i znanstveni rad, sinopsis i doktorsku disertaciju i primijeniti informacijske tehnologije u njihovu oblikovanju samostalno istraživanje / projektna aktivnost
referat i prezentacija
usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 0%
Esej 1 0%
Referat 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz referata i ocjena iz završnoga usmenog ispita: 70% konačne ocjene čini ocjena iz referata odnosno znanstvenoga rada i istraživanja, a 30% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita, odnosno usmene prezentacije zadane teme praćene PP prezentacijom.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, referat, usmeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Dubravka Oraić Tolić, Akademsko pismo, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011.
 2. Josip Silić, Funkcionalni stilovi hrvatskog jezika, Disput, Zagreb, 2006. (poglavlje: »Znanstveni stil«, str. 43–64)
 3. Anđela Frančić, Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 12005., 22006. (poglavlje: »Znanstveni stil«, str. 279–290)

Dopunska literatura:

 1. Ante Simonić, Znanost: najveća avantura i izazov ljudskog roda, Rijeka, 1999.
 2. Midhad Šamić, Kako nastaje naučno djelo, Svjetlost, Sarajevo, 1984.
 3. Jasna Kniewald, Metodika znanstvenog rada (uvodna poglavlja i podjela znanosti), Zagreb 1993.
 4. Zoran Ivanović, Metodologije izrade znanstvenog i stručnog djela, Sveučilište u Rijeci, Hotelijerski fakultet Opatija, Opatija, 1996.
 5. Ratko Zelenika, Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 1998.
 6. Citing & Referencing Guide: Harvard Style, University College, London, 2008. (http://www.imperial.ac.uk/Library/pdf/Harvard_referencing.pdf)
 7. Patrick Dunleavy, Izrada doktorata: kako planirati, skicirati, pisati i dovršiti doktorsku disertaciju, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: