Etički standardi znanstvenog rada

 

Naziv kolegija:
Etički standardi znanstvenog rada
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DKO502
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Književnost i kulturni identitet
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Velagić, Zoran
60
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente s etičkim standardima znanstvenoga rada, uključujući problematike autorstva, skrivenog autorstva, plagijarizma, redundantnih publikacija, fabriciranja podataka, neiskazanog sukoba interesa i etičkih pitanja. Posebna će se pozornost pridati plagijarizmu i autorstvu. U prvom je slučaju riječ o učestalom i kompleksnom postupku protivnom etičkim standardima znanstvenoga rada, jer je »plagijarizam« generički pojam koji obuhvaća različite prakse prisvajanja podataka, ideja i diskursa i koji je pritom ovisan o umjetničkom ili znanstvenom području na kojemu se ostvaruje. U drugom slučaju riječ je o polivalentnom pojmu koji proizlazi iz različitih praksi autorstva, koautorstva i suautorstva, a razvoj digitalnih tehnologija dodatno posložnjuje kako percepciju autorstva, tako i zakonske regulative kojima se definira položaj autora i prava korištenja njegova djela.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga kolegija studenti će moći:

 • razumjeti kulturni, intelektualni i opći društveni kontekst autorskih praksi, autorstva i kršenja moralnih prava nad autorskim djelom,
 • razumjeti osnove povijesnog razvoja koncepcija autorstva i plagijarizma,
 • razlikovati plagijarizam kao povredu moralnih prava autora i neovlašteno umnažanje autorskog djela kao povredu imovinskih prava autora,
 • prepoznati plagijarizam u znanstvenim radovima,
 • prepoznati skriveno autorstvo, redundantne publikacije, fabriciranje podataka, neiskazani sukob interesa i povredu etičkih standarda u znanstvenim djelima,
 • primijeniti dostupne postupnike i upute u vlastitom znanstvenom radu,
 • razumjeti standardan postupak objavljivanja znanstvenih radova.

Sadržaj predmeta:

Predmet obuhvaća sljedeće teme:

 1. Pregled suvremene literature o etičkim standardima znanstvenoga rada
 2. Teorijska promišljanja o autorstvu i autorskim praksama
 3. Teorijska promišljanja o plagijarizmu i povijesni razvoj percepcije plagijarizma
 4. Definiranje sljedećih pojmova i ukazivanje na njihova ishodišta: skriveno autorstvo, redundantne publikacije, fabriciranje podataka, neiskazani sukob interesa, povreda etičkih standarda u znanstvenim istraživanjima
 5. Akademski plagijarizam
 6. Pomicanje fokusa od autora prema kritičkom čitatelju: prepoznavanje plagijarizam i ostalih povreda znanstvenoga rada
 7. Pregled postupnika i uputa s etičkim standardima znanstvenoga rada
 8. Upoznavanje s institucijama koje skrbe o etičkim standardima znanstvenoga rada

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje slušanje, čitanje, razmišljanje, govorenje (diskutiranje) razumjeti kulturni, intelektualni i opći društveni kontekst autorskih praksi, autorstva i kršenja moralnih prava nad autorskim djelom aktivnost u nastavi
predavanje slušanje, istraživanje, čitanje, govorenje (diskutiranje) razumjeti osnove povijesnog razvoja koncepcija autorstva i plagijarizma aktivnost u nastavi
predavanje slušanje, istraživanje, čitanje, razmišljanje, govorenje (diskutiranje) razlikovati plagijarizam kao povredu moralnih prava autora i neovlašteno umnažanje autorskog djela kao povredu imovinskih prava autora aktivnost u nastavi
predavanje slušanje, prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, razmišljanje, govorenje (diskutiranje) prepoznati plagijarizam u znanstvenim radovima aktivnost u nastavi
predavanje slušanje, prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, razmišljanje, govorenje (diskutiranje) prepoznati skriveno autorstvo, redundantne publikacije, fabriciranje podataka, neiskazani sukob interesa i povredu etičkih standarda u znanstvenim djelima aktivnost u nastavi
predavanje slušanje, prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje primijeniti dostupne postupnike i upute u vlastitom znanstvenom radu aktivnost u nastavi
predavanje slušanje, istraživanje, čitanje, razmišljanje razumjeti standardan postupak objavljivanja znanstvenih radova aktivnost u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave. Studenti su obavezni pripremati se za nastavu čitanjem obvezne literature.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, redovito pripremanje za nastavu čitanjem obvezatne literature, aktivno sudjelovanje u nastavi.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Karen Bennett, Gemeinschaft and Gesellschaft: The Geopolitics of Academic Plagiarism, u: Plagiate – Gefahr für die Wissenschaft?, Berlin, 2011, str 53–69.
 2. Mario Biagioli, Recycling Texts or Stealing Time?: Plagiarism, Authorship, and Credit in Science, International Journal of Cultural Property, 19, 2012, str. 453–476.
 3. John Frow, An ethics of imitation, Angelaki, Journal of the theoretical humanities, 14, 1, 2009, str. 77–85.
 4. Emma R. Gross, Clashing values: contemporary views about cheating and plagiarism compared to traditional beliefs and practices, Education, 132, 2, str. 435–440.
 5. Etički postupnik za urednike (http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=7966&sec=2142)
 6. Standard uredničkog rada: uredničke odgovornosti i prava (http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=6587&sec=2142)

Dopunska literatura:

 1. Hall Bjørnstad (ur.), Borrowed Feathers: Plagiarism and the Limits of Imitation in Early Modern Europe, Oslo Academic Press, Oslo, 2008.
 2. Marilyn Randall, Pragmatic Plagiarism: Authorship, Profit, and Power, University of Toronto Press, Toronto, 2001.
 3. Terry Richard, Pope and Plagiarism, The Modern Language Review, 100, 3, 2005, str. 593–608.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: