Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova II

 

Naziv kolegija:
Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova II
Šifra ISVU:
151025
Šifra MOZVAG:
IZIP06
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Erl Šafar, Marija
15
0
0
Lubina, Tihana
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s poslovanjem školskih i specijalnih knjižnica u kontekstu građe, službi i usluga koji se mogu organizirati za korisnike te s načinima upravljanja školskim i specijalnim knjižnicama.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razumjeti i tumačiti razvoj i djelovanje školskih i specijalnih knjižnica
 • razumjeti i tumačiti obilježja zbirki, službi i usluga u školskim i specijalnim knjižnicama
 • razumjeti i tumačiti poslovanje školskih i specijalnih knjižnica
 • razumjeti i tumačiti upravljanje u školskim i specijalnim knjižnicama

Sadržaj predmeta:

Povijesni pregled razvoja školskih i specijalnih knjižnica u svijetu. Uloga školskih knjižnica u obrazovanju. Zadaće, zbirke i usluge u školskim i specijalnim knjižnicama. Organizacija poslovanja u školskim i specijalnim knjižnicama. Suradnja školskih i specijalnih knjižnica s drugim informacijskim ustanovama. Upravljanje u školskim i specijalnim knjižnicama. Školske i specijalne knjižnice u Republici Hrvatskoj.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja razumjeti i tumačiti razvoj i djelovanje školskih i specijalnih knjižnica pismeni ispit
predavanje slušanje izlaganja razumjeti i tumačiti obilježja zbirki, službi i usluga u školskim i specijalnim knjižnicama pismeni ispit
predavanje, seminarska izlaganja slušanje izlaganja, samostalna upotreba literature, rasprava razumjeti i tumačiti poslovanje školskih i specijalnih knjižnica pismeni ispit, seminarski rad
predavanje, seminarska izlaganja slušanje izlaganja, samostalna upotreba literature, rasprava razumjeti i tumačiti upravljanje u školskim i specijalnim knjižnicama pismeni ispit, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1,4 50%
Seminarski rad 1,5 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz pojedinih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene (60 bodova na završnom ispitu i 50 bodova na seminarskom radu).

Student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: 100 bodova za završni ispit i 100 bodova za seminarski rad. Elementi vrednovanja seminarskog rada su sljedeći: jasno i koherentno predstavljanje sadržaja (maksimalno 60 bodova), relevantni izvori (maksimalno 20 bodova), organizacija teksta (maksimalno 10 bodova), jezik i stil (maksimalno 10 bodova).

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110-125 ocjenskih bodova (55%-62%) = dovoljan (2), 126-159 ocjenskih bodova (63%-79%) = dobar (3), 160-179 ocjenskih bodova (80%-89%) = vrlo dobar (4), 180-200 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis u slučaju ispunjavanja dvaju preduvjeta: (1) mora pohađati 70% nastave i (2) mora na vrijeme predati seminarski rad. Studenti koji to ne učine dužni su sljedeće akademske godine ponovno upisati i odslušati kolegij. Plagiranje seminarskih radova se kažnjava s 0 ocjenskih bodova, a prepisivanje tijekom ispita se kažnjava oduzimanjem ispita, dobivanjem 0 ocjenskih bodova te pokretanjem stegovnog postupka.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Knowledge and special libraries. / uredili J. M. Matarazzo i S.D. Connolly. Boston ect. : Butterworth and Heinemann, 1999.
 2. Kovačević, Dinka;  Lasić-Lazić, Jadranka; Lovrinčević, Jasmina. Školska knjižnica - korak dalje. Zagreb: Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije; Altagama, 2004.
 3. Lovrinčević, Jasmina; Kovačević, Dinka; Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela. Znanjem do znanja : prilog metodici rada školskog knjižničara. Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2005.

Dopunska literatura:

 1. IFLA School Library Guidelines / uredili Dianne Oberg i Barbara Schultz-Jones, 2015. URL: http://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines.pdf  
 2. SLA Information Ethics Advisory Council. Professional ethics guidelines, 2010. URL: https://www.sla.org/about-sla/competencies/sla-professional-ethics-guidelines/
 3. SLA Special Committee on Competencies for Special Librarians. Competencies for information professionals of the 21st century, 2003. URL: http://www.sla.org/about-sla/competencies/
 4. Standard za školske knjižnice. URL: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/01/Standard-za-%C5%A1kolske-knji%C5%BEnice.pdf  
 5. Strategija razvoja specijalnih knjižnica u Republici Hrvatskoj 2012.-2015. URL: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/05/Strategija-razvoja-specijanih-knjiznica-nacrt-v1-_1_.pdf
 6. Špac, Vesna; Martek, Alisa. Specijalne knjižnice i strategija razvoja. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 3(2013), str. 1-12.
 7. UNESCO-v Manifest za školske knjižnice. URL: http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/mani-hr.htm

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, obavljenim zadatcima, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata; upitnik.

Ostale informacije: