Suvremena američka drama

 

Naziv kolegija:
Suvremena američka drama
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DKI303
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Književnost i kulturni identitet
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Nikčević, Sanja
120
0
60

 

Ciljevi i zadaci:

Usvajanje suvremenih socioloških, lingvističkih i književnih spoznaja vezanih uz suvremenu američku dramu (dominantna realistička konvencija i njezine teme), ali i društvo (puritanci i Američki san, temeljne vrijednosti društva), a naročito iz aspekta odnosa američke drame i američkog sna, temeljnog mita američkog društva. Preispitivanje dosadašnjeg kritičkog vrednovanja u literaturi koje preferira tragične teme i povećanje tolerancije prema prezrenim i zanemarenim književnim vrstama.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga kolegija studenti će moći:

 • poznavati angloameričku dramu i američkom kazalište,
 • razumjeti društvene silnice koje su oblikovale kazališni i dramski model suvremene američke drame,
 • sprovesti dijakronijsku i sinkronijsku komparatističku analizu,
 • izraziti vlastite zaključke o predmetu, primjenjive i na druga područja umjetnosti (roman), kao i o sličnim tendencijama u drugim nacionalnim ili zemljopisnim dramskim cjelinama,
 • primijeniti u analizi usvojene pojmove iz sociologije (američki san, mit o uspjehu, puritanci) i teatrologije (subverzivna i afirmativna američka drama, obiteljska drama).

Sadržaj predmeta:

Prikazat će se američko kazalište, njegova povijest i razvoj, s posebnim naglaskom na američku realističku dramu, najvažniji segment američkoga kazališta koji dominira od samih početaka stvaranja američke drame (Eugene O᾿Neill) do danas. Kolegij ukazuje na osnovne karakteristike američkoga dramskog realizma te uzroke dominacije upravo toga pravca kroz analizu odnosa kazališta i društva. Analizira se utjecaj koji američko kazalište i drama imaju na Europu. Pregled dosadašnjih kritičkih pristupa predmetu kao i nova klasifikacija američke drame na temelju odnosa drame prema američkom snu kao osnovnom organizacijskom principu koji dijeli američku realističku dramu na subverzivnu (koja prikazuje gubitnike i nemogućnost postizanja američkog sna) i afirmativnu (koja prikazuje da se američki san može ostvariti i afirmira temeljne vrijednosti društva zapisane u puritanskim temeljima američke povijesti). Istraživanje pojma američkog sna kao osnovnog mita američkog društva, njegovih puritanskih temelja i njegove transpozicije u mit o uspjehu te razloge dominacije obiteljskih tema u drami.

Sadržaj tematskih jedinica kolegija:

Povijesni razvoj, način organizacije i produkcije predstava američkoga kazališta (ne/profesionalno, ne/profitno kazalište). Počeci američke drame i realizam. Subverzivna američka drama i obiteljska drama (E. O᾿Neill: Dugo putovanje u noć). Američki san i mit o uspjehu i socijalna drama (A. Miller: Smrt trgovačkog putnika). Mit o jugu i seksualnost (T. Williams: Tramvaj zvan žudnja). Gubitnici kao stranci i nova subverzivna drama (E. Albee: Tko se boji Viginie Woolf). Razvoj tema u vremenu – trgovački putnik kao prodavač američkoga sna (D. Mamet: Glengarry Glenn Ross). Puritanci i njihov svjetonazor. Afirmativna drama i žanrovi. Prihvaćanje smrti (Thornton Wilder: Naš grad), prihvaćanje života (Craig Lucas: Preludij za poljubac), prihvaćanje nedostatka (William Gibson: Čudotvorka), prihvaćanje obitelji (John Van Druten: Sjećam se mame), prihvaćanje partnera (Woody Allen: Play it Again Sam), prihvaćanje drugih (Moss Hart – George Kauffman: Ne možeš to odnijeti sa sobom; David Auburn: Dokaz). Recepcija američke drame u Americi i kod nas.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, terenska nastava, mentorski rad, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje slušanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) poznavati angloameričku dramu i američkom kazalište aktivnost na nastavi
usmeni ispit
predavanje slušanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) razumjeti društvene silnice koje su oblikovale kazališni i dramski model suvremene američke drame aktivnost na nastavi
usmeni ispit
predavanje slušanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) sprovesti dijakronijsku i sinkronijsku komparatističku analizu aktivnost na nastavi
usmeni ispit
mentorski rad prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (usmeno izlaganje) izraziti vlastite zaključke o predmetu, primjenjive i na druga područja umjetnosti (roman), kao i o sličnim tendencijama u drugim nacionalnim ili zemljopisnim dramskim cjelinama usmeni ispit
mentorski rad prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (usmeno izlaganje) primijeniti u analizi usvojene pojmove iz sociologije (američki san, mit o uspjehu, puritanci) i teatrologije (subverzivna i afirmativna američka drama, obiteljska drama) usmeni ispit
pisani rad (za veću ocjenu)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 0%
Seminarski rad 1 0%
Usmeni ispit 2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz aktivnosti u nastavi, ocjena iz sudjelovanja na terenskoj nastavi, ocjena iz pisanog rada i ocjena iz završnoga usmenog ispita: 15% konačne ocjene čini ocjena iz aktivnosti u nastavi, 15% ocjene čini ocjena iz sudjelovanja u terenskoj nastavi, 20% ocjene čini ocjena iz pisanog rada, a 50% ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Za svaku tematsku jedinicu studenti moraju proraditi zadanu literaturu (obvezna literatura – zadana poglavlja iz teorijske literature i zadane drame) o kojoj se diskutira na satu. Tijekom kolegija pišu rad koji obrađuje neku od tema vezanih uz osnovni sadržaj kolegija, ali na temelju dodatne literature. Studenti su obvezni sudjelovati u terenskoj nastavi: odlazak na predstavu drame nekog od autora u programu (ili američke drame) nakon čega slijedi usmena ili pisana komparativna analiza konvencija.

 

 

Obavezna literatura:

Teorija:

 1. S. W. E. Bigsby, Modern American Drama, Cambridge, 2000.
 2. The Cambridge Companion to Eugene O Neill, Cambridge, 1998.
 3. Alvin Kernan, Modern American Theatre, New Jersey, 1967.
 4. Sanja Nikčević, Subverzivna američka drama ili simpatija za losere, Rijeka, 1984.
 5. Sanja Nikčević, Afirmativna američka drama ili živjeli Puritanci, Zagreb, 2003.

Lektira:

 1. E. O᾿Neill, Dugo putovanje u noć
 2. Miller, Smrt trgovačkog putnika
 3. T. Williams, Tramvaj zvan žudnja
 4. E. Albee, Tko se boji Viginie Woolf
 5. D. Mamet, Američki bizon
 6. Th. Wilder, Naš grad
 7. William Gibson, Čudotvorka
 8. John Van Druten, Sjećam se mame (ili Moss Hart/George Kauffman Ne možeš to odnijeti sa sobom)
 9. Craig Lucas, Preludij za poljubac (ili Woody Allen Play it Again Sam)
 10. David Auburn, Dokaz

Dopunska literatura:

 1. Thomas P. Adler, Mirror on the Stage, West Lafayette, 1987.
 2. Ruby Cohn, New American Dramatists 1960–1990, London, 1991.
 3. Otis L. Guernsey Jr., Curtain Times: The New York Theater: 1965–1987, New York, 1987.
 4. J. E. Jenkins, The Best Plays of 2001–2002, New York, 2003.
 5. David Mamet, The mind of Mamet: two essays by the author of Oleanna, Seatle Repertory Theatre, vol. 13/3.
 6. Arthur Miller, Introduction to Arthur Miller᾿s Collected Plays
 7. Brenda Murphy, American Realism and American Drama, 1880–1940, 1987.
 8. Sanja Nikčević, Teorijsko putopisni vodič po Broadwayju, Quorum, 5–6, Zagreb, 1999.
 9. T. S. Porter, Myth and Modern American Drama, Detroit, 1969.
 10. Cohn Ruby, New American dramatists, New York, 1982.
 11. Tom Scanlan, Family Drama and American Dreams, Westport, 1978.
 12. Gerald Weales, American Drama since World War II, New York, 1962.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Sveučilišna anketa

Ostale informacije: