Metodologija istraživanja školskog kurikuluma

 

Naziv kolegija:
Metodologija istraživanja školskog kurikuluma
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DSP401
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bognar, Branko
240
0
0
Livazović, Goran
240
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati filozofska polazišta osnovnih znanstvenih paradigmi istraživanja školskog kurikuluma. Provesti znanstveno istraživanje školskog kurikuluma vodeći računa o prikladnosti istraživačkog pristupa problemu istraživanja.

Ishodi učenja:

Upoznati značajke različitih metodologijskih znanstvenih paradigmi. Argumentirano kritički raspravljati o specifičnostima pojedinih znanstvenih pristupa. Prosudba i izbor primjerenog istraživačkog pristupa u skladu s problemom istraživanja. Osmisliti i provesti istraživanje u okviru odabrane znanstvene paradigme. Izrada izvještaja znanstvenog istraživanja kurikuluma suvremene škole.

Sadržaj predmeta:

Pluralizam znanstvenih paradigmi. Filozofska polazišta (ontološka, epistemološka, metodološka i aksiološka) pet osnovnih znanstvenih paradigmi (pozitivistička, postpozitivistička, konstruktivistička, kritičko-teorijska i sudjelujuća paradigma). Specifičnosti znanstvenih paradigmi u istraživanju kurikuluma suvremene škole. Problem odnosa znanosti i stvaralaštva. Akcijsko istraživanje kao mogućnost povezivanja znanosti i stvaralaštva. Ostvarivanje suštinskih promjena u kurikulumu suvremene škole posredstvom akcijskih istraživanja. 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, obrazovanje na daljinu, samostalni zadatci, konzultacije

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Istraživanje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0 0%
Aktivnost u nastavi 0 0%
Pismeni ispit 0 0%
Istraživanje 0 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pismeni ispit. Izvještaj provedenog istraživanja.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Cohen, L., Manion, L., i Morrison, K. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju (G. Kuterovac-Jagodić, I. Marušić, prijevod). Jastrebarsko : Naklada Slap.
  2. Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4. izdanje). Boston: Pearson Education.
  3. McNiff, J., i Whitehead, J. (2010). You and your action research project (3. izdanje). London, New York: Routledge.
  4. Patton, Q. M. (2002). Qualitative evaluation and research methods. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications.
  5. Reason, J. (1994). Participation in human inquiry. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.

Dopunska literatura:

  1. Carr, W., Kemmis, S. (1986). Becoming critical: Education, knowledge and action research. London, New York: Routledge/Falmer.
  2. Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (ur.) (2005). The SAGE handbook of qualitative research. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications.
  3. Farren, M., Whitehead, J., i Bognar, B. (ur.) (2011). Action research in the educational workplace. Bethesda; Dublin; Palo Alto: Academinca Press. 
  4. Guba, E., Lincoln, Y. S. (1989). Fourth generation evaluation. Newbury Park, London, New Delhi: SAGE Publications.
  5. Halmi, A. (2004). Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima. Jastrebarsko : Naklada Slap.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Sudjelovanje u istraživanjima i znanstvenim projektima. Nastupi na stručnim i znanstvenim skupovima. Publiciranje znanstvenih radova u pedagoškoj periodici. Praćenje napredovanja tijekom izrade doktorske disertacije.

Ostale informacije: