Socijalno biće škole

 

Naziv kolegija:
Socijalno biće škole
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DSPI05
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Pedagogija i kultura suvremene škole
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Buljubašić-Kuzmanović, Vesna
120
0
0
Livazović, Goran
120
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je razvijati i vrednovati instrumentalne, intrapersonalne i interpersonalne te sistemske kompetencije  unutar pedagoško-socijalnog bića škole i interakcijsko-komunikacijskih oblika i sadržaja odgoja i obrazovanja,  kulture škole kao i kurikuluma socijalnih kompetencija i odnosa u školi.

Ishodi učenja:

Studenti će znati primjenjivati i vrednovati instrumentalne (kognitivne, metodološke, komunikacijske), intrapersonalne i interpersonalne (socijalna interakcija i suradnja, personalizacija i socijalizacija), sistemske (kreativnost, etičnost, prilagodba, razvoj) kompetencije unutar pedagoške kulture škole i njezina socijalnog bića, interakcijsko-komunikacijskih oblika odgoja i kurikuluma socijalnih kompetencija i odnosa u školi te sveukupne ekologije, kulture odnosa i ukupnog etosa škole.

Sadržaj predmeta:

Teorijska, praktična i razvojna polazišta socijalnom biću škole. O naravi, kulturološkoj uvjetovanosti i razvoju odnosa: uloga zajednice, obitelji, škole, vršnjaka i učitelja. Kultura škole, školsko ozračje i odgojnost nastave. Ponašanje i ekologija odnosa. Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi (regulacija emocija, socijalna znanja i socijalno razumijevanje, socijalna umijeća, socijalne dispozicije) te načela i strategije razvoja i vrednovanja. Skriveni i nulti kurikulum. Sukonstrukcija kurikuluma (razina pojedinca, grupe, škole, zajednice). Pedagoška prevencija: sigurna, otporna i kompetentna djeca – ishodi prilagodbe. Projektne aktivnosti.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, samostalni zadatci, konzultacije

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Projekt, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0 0%
Projekt 0 0%
Praktični rad 0 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Projektne aktivnosti i praktični rad.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Katz, L. G., McClellan, D.E. (1999), Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije. Zagreb: Educa.
 2. Gardner, H. (1993), Multiple Intelligences: The theory in practice. New York: Basic Books.
 3. Goleman, D. (1997), Emocionalna inteligencija. Zagreb: Mozaik knjiga.
 4. Pivac, J. (2009), Izazovi školi. Zagreb. Školska knjiga.
 5. Previšić, V. (2010), Socijalno i kulturno biće škole: kurikulumske perspektive. Pedagogijska istraživanja, vol. VII, br. 2.
 6. Reardon, K.K. (1998), Interpersonalna komunikacija. Zagreb. Alinea.
 7. Salovey, P., Slyter, D. J. (ur.) (1999), Emocionalni razvoj i emocionalna inteligencija. Zagreb: Educa

Dopunska literatura:

 1. Domović, V. (2004), Školsko ozračje i učinkovitost škole. Jastrebarsko: Naklada Slap
 2. Illich, I., (1973), Deschooling Society, Penguin Education, Harmondsworth, Middlesex, England.
 3. Pennington, D. C. (1998), Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 4. Previšić, V. (1996), Suvremena škola: odgojno-socijalna zajednica. U: Vrgoč, H. (ur), Pedagogija i hrvatsko školstvo. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Aktivnosti studenata na nastavi, projektni zadaci, prezentacije studenata i publiciranje radova.

Ostale informacije: