Teorije kurikuluma

 

Naziv kolegija:
Teorije kurikuluma
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DSP201
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Pedagogija i kultura suvremene škole
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Previšić, Vlatko
240
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati filozofiju, teorije i strukturu kurikuluma kao optimalnog puta suvremene organizacije odgoja i obrazovanja polazeći od postavljanja cilja, programskih sadržaja, nastavne tehnologije te vrednovanja učinaka kao ishodišnih kompetencija učenja.

Ishodi učenja:

Upoznati različite teorije kurikuluma; metodologiju njegove teorijske analize i sinteze sadržaja; primjenjivost u strukturiranju kurikuluma na različitim instancama, područjima i predmetima učenja. 

Sadržaj predmeta:

Kurikulum kao znanstvena pedagoška kategorija: pojmovno-kategorijalni i terminološki aparat. Sadržajna i teorijska višeslojnost. Teorije kurikuluma kao novo usustavljivanje znanja, nastavnih sadržaja, organizacije nastave, novih izvora i metoda rada, didaktike socijalne komunikacije, poduzetničke i humanističke kompetencije. Kurikulum kao „pedagoška otvorena knjiga“, nov „paket znanja“ i načina kako s njime živjeti te profesionalno djelovati. Kurikulum: otvorena pitanja, nedoumice i dvojbe.  

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, samostalni zadatci, konzultacije

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Aktivnost u nastavi, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0 0%
Aktivnost u nastavi 0 0%
Usmeni ispit 0 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. B. Baranović (ur.): Nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj: različite perspektive. Zagreb, 2006.
  2. H. Hayes Jacobs: Kurikulum 21: Bitno obrazovanje za svijet koji se mijenja. Zagreb, 2012.
  3. C. Marsh: Kurikulum. Zagreb, 1994.
  4. V. Previšić (ur.): Kurikulum: teorije, metodologija, sadržaj struktura. Zagreb, 2007.
  5. V. Strugar: Znanje, obrazovni standardi, kurikulum. Zagreb, 2012.
  6. V. Vizek Vidović (ur.): Planiranje kurikuluma usmjerenog na kompetencije u obrazovanju učitelja i nastavnika. Zagreb, 2009.

Dopunska literatura:

Pratiti stranu pedagošku periodiku te prezentirati dva do tri članka na dva različita strana jezika iz područja i sadržaja kolegija.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Napredovanje tijekom studija. Sudjelovanje u istraživanjima. Nastupi na stručnim i znanstvenim skupovima. Publiciranje radova u pedagoškoj periodici.

Ostale informacije: