Znanstveni praktikum izrade doktorskog rada

 

Naziv kolegija:
Znanstveni praktikum izrade doktorskog rada
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DSPI02
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Pedagogija i kultura suvremene škole
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Livazović, Goran
240
0
0
Previšić, Vlatko
240
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s teorijskim i metodološkim značajkama izrade, strukture i opsega doktorskog rada, polazeći od primjene zakonitosti, pravila i postupaka metodologije i tehnologije znanstvenoga istraživanja, sistematizacije i formuliranja znanstvenoga problema, prikupljanja i oblikovanja bibliografije, strukturiranja i tehničke obradbe nacrta istraživanja i pisanoga djela.

Ishodi učenja:

Upiznati, usvojiti i razviti akademske vještine znanstevno-stručne i tehničke pripreme, pisanja i oblikovanje znanstvenoga djela te oblikovanja, provedbe i analize kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja..

Sadržaj predmeta:

Osnovne značajke znanstvenih i stručnih djela; kvalitativna i kvantitativna istraživanja; vrste znanstveno-stručnih radova; pripremanje i pisanje znanstvenoga djela;  izbor i oblikovanje teme, nacrta i teksta; prikupljanje, proučavanje i sređivanje građe; sustavi citiranja ili navođenja; bilješke;  stil pisanja znanstvenog rada i istraživačkog izvještaja; svojstva kvalitetnoga znanstvenog djela; metode znanstvenoga istraživanja (heurističke metode) i metode znanstvenoga sistematiziranja; izvori literature i elektroničko nakladništvo.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe, multimedija i mreža, samostalni zadatci, konzultacije

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0 0%
Istraživanje 0 0%
Pohađanje nastave 0 0%
Praktični rad 0 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Alley, M., (1990), The Craft of Scientific Writing, Springer, New York, Berlin, Heidelberg.
  2. Dunleavy, P., (2005), Izrada doktorata: Kako planirati, skicirati, pisati i dovršiti doktorsku disertaciju. Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
  3. Mužić, V., (2004), Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja, Zagreb, Educa.
  4. Silobrčić, V., (2008): Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, 6. dopunjeno izdanje, Zagreb, Medicinska knjiga.
  5. Vujević, M., (2006): Uvod u znanstveni rad u području društvenih znanosti, 7. dopunjeno izdanje, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, Školska knjiga.

Dopunska literatura:

  1. Alley, M., (1990), The Craft of Scientific Writing, Springer, New York, Berlin, Heidelberg.
  2. Creswell, J. W., (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Sage Publications: Thousand Oaks, CA.
  3.  Johnson, B., Christensen, L. (2008). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
  4. Milat, J., (2005), Osnove metodologije istraživanja, Zagreb, Školska knjiga.
  5. Zelenika, R., (2000): Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Napredovanje tijekom studija. Sudjelovanje u istraživanjima. Nastupi na stručnim i znanstvenim skupovima. Publiciranje radova u pedagoškoj periodici.

Ostale informacije: