Pedagogija djetinjstva i mladenaštva

 

Naziv kolegija:
Pedagogija djetinjstva i mladenaštva
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DSPI01
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Pedagogija i kultura suvremene škole
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Livazović, Goran
240
0
0
Previšić, Vlatko
240
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Usvajanje znanja o suvremenim shvaćanjima djetinjstva i mladenaštva. Razumijevanje i tumačenje tipičnih razvojnih osobina djetinjstva i adolescencije iz perspektive odraslih. Osposobljavanje za uočavanje, prepoznavanje i istraživanje prirode uzroka, reakcija i ponašanja djece i mladih u odgojno-obrazovnim situacijama. Problematizirati primjenu interpretativnih postupaka u istraživanju stvarnosti djetinjstva i mladih u pedagoškim okolnostima.

Ishodi učenja:

Znanja o različitim teorijskim koncepcijama djetinjstva i mladenaštva; razumijevanje djetinjstva i mladenaštva kao razvojnih doba (teorijski pristupi i suvremena praksa); sposobnosti kritičke analize suvremenih gledišta o djetinjstvu i adolescenciji; znanja i sposobnosti primjene kvalitativnih / interpretativnih postupaka u istraživanja djetinjstva i mladenaštva u različitim pedagoškim kontekstima; sposobnosti i vještine provođenja istraživanja s djecom i mladima. 

Sadržaj predmeta:

Suvremeno interdisciplinarno shvaćanje djetinjstva i mladenaštva te njihovih tipičnih razvojnih osobina. Proturječnosti suvremenog djetinjstva i adolescencije s gledišta institucionalnog i neorganiziranog odgojnog utjecaja: dječje jaslice, dječji vrtići, obitelj, škola, slobodno vrijeme, mediji, supkulturna scena, vršnjački utjecaji i sl. Perspektive djece i mladih s gledišta odraslih. Kontinuitet i diskontinuitet u odrastanju (odgoj i razvoj). Pedagoška rekonstrukcija djetinjstva i adolescencije. Socijalizacija djece i adolescenata. Djetinjstvo i mladenaštvo kao polje znanstvenog istraživanja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci, konzultacije

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Seminarski rad, Esej, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0 0%
Seminarski rad 0 0%
Esej 0 0%
Referat 0 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Seminarski rad, usmeni ispit, realizirane projektne obveze.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Baacke, D., (1983). Die 13- bis 18jährigen. Weinheim, Basel.
 2. Babić, N. (2010). Contemporary childhood: ideals and reality. In I. Adamek, B. Muhacka (Eds.) Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym teraźniejszość I przyszłość (19 – 27). Krakow: Wydawnictwo Naukowe UP.
 3. Bastašić, Z. (2002). Pubertet i adolescencija. Zagreb, Školska knjiga.
 4. Christensen, P., James, A. (Eds.) (2008). Research with children: Perspectives and practices, London: Routledge Falmer.
 5. Edwards, R. (Ed.) (2002). Childeren, home and school. London: Routledge Falmer.
 6. James, A., James, A. (2004). Constructing childhood: theory, policy and social practice. London: Palgrave Macmillan.
 7. Lacković-Grgin, K. (2006). Psihologija adolescencije. Jastrebarsko, Slap.
 8. Nikolić, S., Marangunić, M. i sur. (2004). Dječja i adolescentna psihijatrija. Zagreb, Školska knjiga.
 9. Previšić, V., Mijatović, A. (2001). Mladi u multikulturalnom svijetu. Zagreb, Interkultura.
 10. Prout, A. (2005). The future of childhood. London, Routledge Falmer.
 11. Rice, F.P., Dolgin, K.G. (2008). The Adolescent: development, relationships, and culture. Boston, New York, Pearson.

Dopunska literatura:

 1. Brajša, P. (1994). Spolnost, dijete, škola. Zagreb: Školske novine.
 2. Corsaro, W. A.(2005). The Sociology of childhood. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
 3. Mayall, B. (Ed.). 2003. Children's childhood: Observed and experienced. London: The Falmer Press.
 4. Mijatović, A., Previšić, V. (ur.) (1999). Demokratska i interkulturalna obilježja srednjoškolaca. Zagreb: Interkultura.
 5. Perasović, B. (2001). Urbana plemena. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 6. Qvortup, J. (Ed.)(2005). Studies in modern childhood. London: Palgrave Macmillan.
 7. Sommer, D., Pramling Samuelsson, I. (Eds.) (2010). Child perspectives and children's perspectives in theory and practice. London: Springer.
 8. Tomić-Koludrović, I., Leburić, A. (2001). Skeptična generacija. Zagreb: AGM.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni i pismeni uradci studenata; sudjelovanje u istraživanju, na skupovima te objavljivanje radova.

Ostale informacije: