Metodologija i statistika pedagogijskih istraživanja

 

Naziv kolegija:
Metodologija i statistika pedagogijskih istraživanja
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DSP102
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Pedagogija i kultura suvremene škole
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Babić, Nada
240
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Osposobiti studente za primjenu znanja iz metodologije pedagoških istraživanja u elaboraciji projekta istraživanja, u  provedbi istraživanja, analizi i sintezi rezultata istraživanja te u usmenoj i pismenoj prezentaciji rezultata istraživanja.

Ishodi učenja:

Znanja i sposobnosti za samostalno projektiranje istraživanja, analizu podataka i prezentiranje rezultata u usmenom i pismenom obliku; sposobnost kritičkog promišljanja metodologijskih pristupa i pripadajućih strategija istraživanja; vještine elaboracije i prezentacije od projekta do izvješća istraživanja;  znanja i sposobnosti primjene etičkih principa u istraživanju pedagoških fenomena.

Sadržaj predmeta:

Paradigme pedagoških istraživanja: kvantitativna i kvalitativna istraživanja. Nacrti istraživanja. Metode i postupci istraživanja. Projekt istraživanja: sastavnice, planiranje, dizajn. Postupci prikupljanja i obrade podataka: primjena statističkih i narativnih postupaka. Analiza i interpretacija podataka. Prezentacija rezultata istraživanja. Etika istraživanja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci, konzultacije

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Aktivnost u nastavi, Usmeni ispit, Istraživanje, Projekt

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0 0%
Aktivnost u nastavi 0 0%
Usmeni ispit 0 0%
Istraživanje 0 0%
Projekt 0 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  2. Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  3. Mužić, V. (2004.), Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja (2. prošireno izdanje). Zagreb: Educa.

Dopunska literatura:

  1. Halmi, A. (1999). Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima. Zagreb: Alinea
  2. Halmi, A. (2005). Strategija kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  3. Silobrčić, V. (2000.), Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo. Zagreb: Medicinska naklada.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: