Suvremena pedagogijska znanost

 

Naziv kolegija:
Suvremena pedagogijska znanost
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DSP101
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Pedagogija i kultura suvremene škole
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Previšić, Vlatko
240
0
0
Irović, Stanislava
240
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je i zadaća ovoga kolegija uvesti studente u aktualna stanja i nagnuća u suvremenoj pedagogiji; njezine razvojne dvojbe i probleme te utjecaj na temeljna polazišta prema drugim kolegijima ovoga doktorskog studija.

Ishodi učenja:

Student će znati i usvojiti ključne odrednice suvremene pedagogije; njezine teorijske postavke; interdisciplinarnu znanstvenu umreženost i unutarnju strukturnu složenost. 

Sadržaj predmeta:

Društveni obzori i izazovi suvremenoj pedagogiji  (postmoderna, globalizacija, multikulturalizam, nove tehnologije i pismenosti, bioetika...). Pedagogijske teorijske dileme: pojam teorije i svrhe; sukob novih paradigmi; otvoreni znanstveni sustav; inter-, multi- i transdisciplinarni znanstveni dijalog; alternativne pedagoške ideje; metodologijske kontroverze; diferencijalne znanstvene discipline. Suvremena pedagogijska znanost i odgojno-obrazovna stvarnost.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, samostalni zadatci, konzultacije

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Aktivnost u nastavi, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0 0%
Aktivnost u nastavi 0 0%
Usmeni ispit 0 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. H. Giese >H. Gudjons. Pedagogija – temeljna znanja. Zagreb, 1994.
  2. E. König, P. Zedler: Teorije znanosti o odgoju. Zagreb, 2001.
  3. D. Lenzen: Vodič za studij znanosti o odgoju. Zagreb, 2002.
  4. B. Dufour i W. Curtis (ur.): Studij odgojno-obrazovnih znanosti: Uvod u ključne discipline. Zagreb, 2012.
  5. Y. Zhao: Sustizati ili voditi: Američko obrazovanje u doba globalizacije. Zagreb, 2012.

Dopunska literatura:

Prezentirati u nastavi članak objavljen u inozemnoj pedagoškoj periodici  iz područja i sadržaja kolegija.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Aktivnosti studenata kroz nastavu; sudjelovanje u nastavnim projektima; aktivni nastupi na stručnim skupovima i publiciranje radova.

Ostale informacije: