Leksikologija

 

Naziv kolegija:
Leksikologija
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
ECTS:
0
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Jezikoslovlje
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Kolenić, Ljiljana
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Osposobiti studenta da na temelju stečenih znanja iz leksikologije sam određuje kojem vremenu i prostoru pripada koji rječnik. Osposobiti studenta da zacrta metodologiju izradbe različitih tipova rječnika i da sudjeluje u radu na leksikografskoj obradbi.

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Leksikologija kao grana jezikoslovlja. Leksikologija i leksikografija. Dijakronija u leksikologiji. Sinkronija u leksikologiji. Riječi i njihove sveze (sintagme). Izradba rječnika. Natuknički članak u starim rječnicima i u novim. Leksikologija i standardologija. Leksikologija i dijalektologija. Leksikologija i višejezičnost. Leksikologija i frazeologija. Leksikologija i onomastika. Leksikologija i fonologija. Leksikologija i morfologija. Leksikologija i sintaksa. Gramatika u leksikologiji i leksikografiji. Leksikologija i stilistika.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Filipović, Rudolf: Hrvatska leksikografija u okviru europske leksikografije, Filologija 30-31, zagreb 1998., 1-8.
 2. Moguš, Milan: Nacrt za rječnik čakavskoga narječja, Hrvatski dijalektološki zbornik, knj. 7, Zagreb 1985., 319-336.
 3. Schwarze, Christoph, Dieter Wunderlich: Handbuch der Lexikologije, 1985.

Dopunska literatura:

 1. Dora Maček: O dvojezičnim rječnicima malih jezika: Hrvatsko-norveški, Filologija 30-31, Zagreb 1998., 55-60.
 2. Milan Moguš: O hrvatskom čestotnom rječniku, Filologija 30-31, Zagreb 1998., 71-78.
 3. Anja Nikolić Hoyt: Odgovarajući obrazac kategorizacije izvanjezičnoga univerzuma kao polazišna faza u izradi tezaurusa, Filologija 30-31, Zagreb 1998., 91-104.
 4. Marko Tadić: Raspon, opseg i sstav Korupusa hvatskoga suvremenog jezika, Filologija 30-31, Zagreb 1998., 337-347.
 5. Maja Bratanić: Korpusna lingvistika na kraju 20. stoljeća i implikacije za hrvatsku leksikografiju, Filologija 30-31, Zagreb 1998., 171-177.
 6. Barbara Kunzmann-Miller: Opis sinsemantičkih riječi u rječniku - Izazov leksikologiji i leksikografiji, Filologija 30-31, Zagreb 1998., 239-248.
 7. Marija Znika: Sličnosti i razlike leksikografskih postupaka u dvojezičnim i jednojezičnim rječnicima, Filologija 30-31, Zagreb 1998., 411-416.
 8. Vesna Muhvić-Dimanovski: Neologizmi na razmeđi jezične otvorenosti i jezičnoga purizma, Filologija 30-31, Zagreb 1998., 495-499.
 9. Marija Turk: Semantičke posuđenice - Jedan oblik prevedenica, Filologija 30-31, Zagreb 1998., 519-529.
 10. Diana Stolac: Hrvatsko pomorsko nazivlje, Icr, Rijeka 1998.
 11. Hans Peter Althaus, Helmut Henne, Herbert Ernst Wiegand: Lexikon der Germanistischen Linguistik, Tübingen 1980.
 12. Ljiljana Kolenić: Riječ o riječima. Iz hrvatske leksikologije i frazeologije 17. I 18. stoljeća, Osijek 1998.
 13. M. Brdar, G. Buljan, R. Brdar-Szabo: Tipologija metonimija i njihova obrada u jednojezičnoj i dvojezičnoj leksikografiji, Filologija 36-37, Zagreb 2001., 73-83.
 14. Darija Gabrić Bagarić: Postoji li rječnički članak u dopreporodnim rječnicima, Filologija 36-37, Zagreb 2001., 149-160.
 15. Dunja Brozović: Onimija u dvojezičnim rječnicima, Filologija 36-37,  Zagreb 2001., 95-113.
 16. Z. Jelaska, L. Cvikić, J. Novak: Rječnici hrvatskoga kao stranoga jezika, Filologija 36-37, Zagreb 2001., 235-246.
 17. Damir Kalođera: Teške riječi za leksikografa, Filologija 36-37, Zagreb 2001., 263-271.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: