Sintaksa

 

Naziv kolegija:
Sintaksa
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
ECTS:
0
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Jezikoslovlje
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Rišner, Vlasta
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Leksičke i funkcionalne kategorije; sintaktičke funkcije; gramatičko, obavijesno i komunikacijsko ustrojstvo rečenice; ustrojstvo imenske skupine, prenominalni i postnominalni atributi; nominalizacijski postupci.

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Chomsky, N. 1995. The Minimalist Program. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 2. Dik, S.C. 1978. Functional Grammar, Amsterdam: Nort Holland.
 3. Engel, U. 1991. Deutsche Grammatik, Heidelberg: Julius Groos Verlag.
 4. Katičić, R. 1991. Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Zagreb: Globus i HAZU.
 5. Langacker, R. 1991. Foundations of Cognitive Grammar, vol. 2, Stanford: Stanford University Press.
 6. Pranjković, I. 2001. Druga hrvatska skladnja, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada

Dopunska literatura:

 1. Belaj, B. 2001. Pasivna rečenica u kontekstu gramatike i pragmatike, Zbornik radova Drugog hrvatskog slavističkog kongresa, knj. I., str. 325-333.
 2. Brdar, M. 1992. Prototipni pristup relevantnosti (direktnog) objekta u okviru funkcionalne gramatike, Suvremena lingvistika, br. 34, str. 41-61.
 3. Kordić, S. 1995. Relativna rečenica, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.
 4. Kučanda, D. 1992. Funkcionalni pristup pasivu u hrvatskom jeziku. Suvremena lingvistika. br. 34, str. 175-184.
 5. Kučanda, D. 1999., O logičkom subjektu, Filologija, knjiga 32, str. 75-90.
 6. Kuna, B. 2004. Između atributne i predikatne posvojnosti, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, br. 29, str. 157-173.
 7. Mihaljević, M. 1990., Upotreba povratnoposvojne zamjenice svoj u hrvatskom ili srpskom jeziku, Wiener slavistisches Jahrbuch, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Ergänzungsband VIII, Wien, str. 145-157.
 8. Šarić, Lj. 2002. Kvantifikacija u hrvatskom jeziku, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: