Morfologija

 

Naziv kolegija:
Morfologija
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
ECTS:
0
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Jezikoslovlje
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lukić, Milica
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Omogućiti studentu uvid u nove spoznaje o morfološkim zakonitostima, novi pristup istraživanju vrsta riječi.

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Definicija vrsta riječi (odnos gramatičke i semantičke definicije), broj vrsta riječi u pojedinim jezicima (klasična i suvremena podjela na vrste riječi). Bitne značajke promjenjivih vrsta riječi. Međuzavisnost morfologije i sintakse. Proučavanje oblika riječi. Podjela jezika izolativne, aglutinativne i flektivne. Jezici koji odnose među riječima izražavaju nastavcima, prijedlozima, prijedlozima i nastavcima i sl. Zakonitosti u morfologiji.

Morfološka prilagodba tuđica u hrvatskom jeziku. 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. S. Babić, D. Brozović, M. Moguš, S. Pavešić, I. Škarić, S. Težak: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika, Nacrt za gramatiku, Zagreb 1991., 453-739.,
  2. P. H. Matthews Et. Al: Morphology, Cambrige University Press, 2. Izdanje, 1991.
  3. D. Rosandić, J. Silić: Osnove morfologije i morfostilistike hrvatskoga književnog jezika, Zagreb, 1979.

Dopunska literatura:

  1. G. Booij, G.E. Booij: The Grammar of Words: An Introduction to Linguistic Morphology, Oxford University Press, 2004.
  2. E. Barić, M. Lončarić, D. Malić, S. Pavešić, M. Peti, V. Zečević, M. Znika: Hrvatska Gramatika, Zagreb 1997., 47-189.
  3. D. Brozović: O suvremenoj morfološkoj normi hrvatskoga jezičnog standarda i o morfološkim značajkama standardne novoštokavštine uopće, Zbornik radova norme i normiranje hrvatskoga standardnog jezika, Matica hrvatska, Zagreb, 1999., Str.151-182
  4. Dragutin Raguž: Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb 1997.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: