Fonologija

 

Naziv kolegija:
Fonologija
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
ECTS:
0
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Jezikoslovlje
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Belaj, Branimir
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

U okviru predavanja studentima će biti prezentirani sljedeći sadržaji čije je usvajanje i razumijevanje te mogućnost primjene ujedno i cilj predmeta:

 • strukturalistički korijeni suvremene fonologije
 • odnos fonem - fon - grafem
 • arhifonem
 • inherentna distinktivna obilježja (relevantna za opis fonema i redundantna za opis alofona)
 • prozodijska distinktivna obilježja
 • podjela glasnika po mjestu i načinu tvorbe
 • minimalni i subminimalni parovi
 • glasovne promjene (žive / nežive, fonološke neutralizacije / morfonološke alternacije)
 • kratke napomene o razlikama između generativnog i kognitivnog pristupa fonologiji

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

U okviru predavanja studentima će biti prezentirani sljedeći sadržaji čije je usvajanje i razumijevanje te mogućnost primjene ujedno i cilj predmeta:

 • strukturalistički korijeni suvremene fonologije
 • odnos fonem - fon - grafem
 • arhifonem
 • inherentna distinktivna obilježja (relevantna za opis fonema i redundantna za opis alofona)
 • prozodijska distinktivna obilježja
 • podjela glasnika po mjestu i načinu tvorbe
 • minimalni i subminimalni parovi
 • glasovne promjene (žive / nežive, fonološke neutralizacije / morfonološke alternacije)
 • kratke napomene o razlikama između generativnog i kognitivnog pristupa fonologiji

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Jakobson, R., Halle, M.: Temelji jezika, Zagreb, 1988.
 2. Malmberg, B.: Fonetika, Zagreb, 1995.
 3. Muljačić, Ž.: Opća fonologija i fonologija suvremenoga talijanskog jezika, Zagreb, 1972

Dopunska literatura:

 1. Škarić, I.: Fonetika hrvatskoga književnoga jezika, u Babić, S. i dr.: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika, Zagreb, 1991.
 2. Brozović, D.: Fonologija hrvatskoga književnoga jezika, u Babić, S. i dr.:Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika, Zagreb, 1991.
 3. Chomsky, N., Halle, M.: The Sound Pattern of English, New York:Harper&Row., 1968.
 4. Jakobson, R., Fant, C.G., Halle, M.: Preliminaries to Speech Analysis. The Distinctive Features and their Correlates, Cambrige, Mass., 1952
 5. Martinet, A.: Phonology as Functional Phonetics, London, 1949.
 6. Mihaljević, M.: Generativna i leksička fonologija, Zagreb, 1991.
 7. Pike, K.L.: Phonemics, Ann Arbor, 1959.
 8. Pike, K.L.: Phonetics, Ann Arbor, 1962.
 9. Postal, P..M.: Aspects of Phonological Theory, New York, 1968.
 10. Škreb, Z.: Osnovi fonologije, Suvremena lingvistika, sv. 2, str. 26-33, Zagreb, 1963.
 11. Taylor, J.: Cognitive Grammar, Oxford University Press, 2002.
 12. Trubetzkoy, N.S.: Die phonologischen Systeme, TCLP, IV, str. 96-116., 1931.
 13. Trubetzkoy, N.S.: Gründzuge der Phonologie, 2. izdanje, Göttingen, 1958.
 14. Trubetzkoy, N.S.: Anleitung zu phonologichen Bechreibungen, Göttingen, 1958.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: