Kognitivna lingvistika

 

Naziv kolegija:
Kognitivna lingvistika
Šifra ISVU:
157578
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Jezikoslovlje
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Tanacković Faletar, Goran
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Osposobiti studente za

a ) razlikovanje formalnog od funkcionalnog u lingvistici

b ) uočavanje širokoga spektra činitelja koji sudjeluju u analizi značenja

c ) primjenu teorijskih postavaka kognitivne gramatike na gramatičke fenomene pojedinih jezika, ovisno o usmjerenju studenta

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

 • osnovne razlike između generativne i kognitivne gramatike
 • teorija prototipa, radijalna kategorizacija i značenjske mreže u leksikosemantici
 • konceptualna i konvencionalna metafora i metonimija, dvodomenski pristup, višeprostorni model u teoriji konceptualne integracije
 • odnos znanja o jeziku i znanja o svijetu ( enciklopedijskoga znanja )
 • temeljne i apstraktne kognitivne  domene, razlikovanje odnosa profil - baza – domena upoznavanje s osnovama kognitivne gramatike te njezina primjena u fonologiji, morfosintaksi i tvorbi riječi (kognitivna analiza  pasivne rečenice, izravnoga i neizravnoga objekta, subjekta, glagolskih prefiksa i prijedloga)

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Lakoff, G.: Women, Fire, and Dangerous Things, What Categories Reveal about the Mind, Chicago University Press, 1987. 
 2. Langacker, R.: Foundations of Cognitive Grammar, vol. 1, Stanford University Press, 1986.
 3. Taylor, J.: Linguistic categorization, Prototypes in Linguistic Theory, Oxford University Press, 1989.
 4. Taylor, J.: Cognitive Grammar, Oxford University Press, 2002.

Dopunska literatura:

 1. Barcelona, A.: (ed.) Metaphor and Metonymy  at the Crossroads, Mouton de Gruyter, Berlin-New York, 2000.                                                                                                     
 2. Dirven, R.,  Pörings, R. (ed.) Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast,  Mouton de Gruyter, Berlin-New York, 2003.
 3. Fauconnier, G., Turner, M.: The Way We Think, Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities, Basic Books, paperback edition, 2003.  
 4. Lakoff, G., Johnson, M.: Metaphors We Live By, The University of Chicago Press, Chicago, 1980.
 5. Langacker, R.: Foundations of Cognitive Grammar, vol. 2, Stanford University Press, 1991.
 6. Langacker, R.: Grammar and Conceptualization, Mouton de Gruyter, 2000.
 7. Panther, K.U., Radden, G. (ed.) Metonymy in Language and Thought, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam / Philadelphia, 1999.
 8. Rudzka-Ostyn, B. (ed.) Topics in Cognitive Linguistics. John Benjamins: Amsterdam / Philadelphia, 1988.
 9. Žic – Fuchs, M.: Znanje o jeziku i znanje o svijetu, Zagreb, 1991.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: