Generativna gramatika

 

Naziv kolegija:
Generativna gramatika
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
ECTS:
0
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Jezikoslovlje
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Kuna, Branko
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima i postavkama generativne gramatike, jedne od najvažnijih suvremenih lingvističkih teorija. Najprije se obrazlaže sadržaj chomskijanskog obrata u jezikoslovlju: a) nova metodologija, tj. prirodoznanstveni pristup jeziku i galilejevski stil istraživanja, b) promjena optike, odnosno predmeta istraživanja. Generativne lingviste ne zanima jezik kao skup znakova koji je nužno društvena kategorija. To je za njih sekundarna i ne osobito zanimljiva pojava. Njih zanima jezik kao proizvod i ogledalo uma. U tom je smislu jezik uvijek individualan, intenzionalan i interan (unutarnji). Riječ je o jeziku kao proizvodnom postupku koji se zove tehničkim imenom I-jezik. c) Postoji poseban mentalni organ specijaliziran za jezik (jezična moć) koji je neovisan o općoj inteligenciji, rasi, kulturi i sl. To znači da se formaliziranoj jezikoslovnoj teoriji pripisuje i psihološka realnost. Nakon toga opisuju se mogući načini ostvarenja tih općih ideja vodilja, tj. daje povijesni prikaz razvoja generativne gramatike, prikazuju pojedine teorije i objašnjavaju razlozi zbog kojih su uvođene i napuštane: 1. rana teorija (1955.-1963.), standardna teorija (1964.-1970.), vrijeme lingvističkih ratova (1970.-1980.), teorija načela i parametara (1980.-1990.) i minimalistički program (od 1990. do danas).

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bach, E. & R. T. Harms, (eds.). 1968. Universals in Linguistic Theory. New York: Holt, Rinehart & Winston.
 2. Chomsky, N. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: The MIT Press.
 3. Chomsky, N. 1981. Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris.
 4. Freidin, R. 1992. Foundations of Generative Syntax. Cambridge, MA: The MIT Press.
 5. Blackwell.
 6. Mihaljević, M. 1998. Generativna sintaksa i semantika. Zagreb: HFD.
 7. Mihaljević, M. 2000. Američka lingvistika. u Z. Glovacki-Bernardi (prir.). Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga.
 8. Smith, Neil. 1999. Chomsky: Ideas and Ideals. Cambridge: Cambridge University Press.

Dopunska literatura:

 1. Harman, G., (ed.). 1974. On Noam Chomsky: Critical Essays. New York: Anchor Books.
 2. Lasnik, H. & J. Uriagereka. 1988. A Course in GB Syntax. Cambridge, MA: The MIT Press.
 3. Mc Cawley, J. D. 1982. Thirty Million Theories of Grammar. London: Croom Helm.
 4. Postal, P. M. 1974. On raising: One Rule of English Grammar and Its Theoretical Implications. Cambridge, MA: The MIT Press.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: