Mladogramatičari

 

Naziv kolegija:
Mladogramatičari
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
ECTS:
0
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Jezikoslovlje
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Talanga, Tomislav
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Predavanje ima za cilj da u okviru modula Povijest lingvistike upozna studente s glavnim predstavnicima mladogramatičarske lingvističke škole (Karl Brugmann, August Leskien, Hermann Osthoff, Hermann Paul). Bit će riječi o tradicionalnom i novom u lingvističkim radovima mladogramatičara, o glavnim temama i metodama njihova rada, njihovom odnosu prema filozofiji i psihologiji te utjecaju na jezikoslovlje njihova doba kao i o kritikama njihovih pripadnika i protivnika.

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Ivić, Milka (1969): Pravci u lingvistici. Ljubljana, str. 48–52.
  2. Glovacki-Bernardi, Zrinjka et al. (2001): Uvod u lingvistiku. Zagreb, str. 45–49.
  3. Bartschat, Brigitte (1996): Methoden der Sprachwissenschaft. Berlin, str. 13–32. (za germaniste)

Dopunska literatura:

  1. Einhauser, E. (1989): Die Junggrammaiker. Ein Problem für die Sprachwissenschafts-geschichtsschreibung. Trier.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: