Najstarije razdoblje jezikoslovlja

 

Naziv kolegija:
Najstarije razdoblje jezikoslovlja
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
ECTS:
0
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Jezikoslovlje
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lukić, Milica
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

 • Početci jezikoslovlja (jezik kulta, jezik religijskih tekstova)
 • Filozofiranje o jeziku u antičkoj Grčkoj – korijeni povijesti klasične gramatike
 • Etimološka istraživanja
 • Platon, Aristotel, Aristarh, Aleksandrijska škola, Dionysios Thrax, Appollonios Dyskolos
 • Staroindijski gramatičari – Pānini, Patanjali, Bhartrhari
 • Rimljani: Marcus Terentius Varo, Donatus, Priscian, skolastičari, Toma Akvinski
 • Arapski gramatičari i leksikografi
 • Jezikoslovlje u humanizmu i renesansi; Dante Alighieri, Frane Petrić, Nikola Vitov Gučetić, Faust Vrančić, Bartol Kašić, Jakov Mikalja
 • Prosvjetiteljstvo: René Descartes, gramatika iz Port-Royala, Gottfried Wilhelm Leibniz
 • Hrvatski leksikografi i gramatičari u 18. stoljeću: Ivan Belostenec, Ardelio Della Bella, Franjo Sušnik, Andrija Jambrešić; Blaž Tadijanović, Matija Antun Reljković, Marijan Lanosović.

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Aristotel, Nauk o pjesničkom umijeću, prijevod i komentar M. Kuzmić, Zagreb, 1977, pretisak teksta iz 1912.
 2. Glovacki-Bernardi, Zrinjka et alii, Uvod u lingvistiku, Školska knjiga, Zagreb, 2001, str. 9-50.
 3. Jauk-Pinhak, M., Stara indijska lingvistička teorija. Suvremena lingvistika 5-6, str. 77-81, Zagreb, 1972.
 4. Maricki-Gađanski, Ksenija, Helenska glotologija pre Aristotela, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. XXI/2, 1973.
 5. Robins, R.H., Ancient and Mediaeval Grammatical Theory in Europe, with Particular Reference to Modern Linguistic Doctrine“, London 1951.
 6. Škiljan, D., Jedno moguće čitanje Platonova „Kratila“, u: „Latina et Graeca“, 10/77, str. 15-22.

Dopunska literatura:

 1. Antičnye teorii jazyka i stilja, priredio: O. M. Freidenberg, Moskva-Lenjingrad 1936.
 2. Derbolav, Josef, Der Dialog 'Kratylos' im Rahmen der platonischen Sprach- und Erkenntnisphilosophie, Schriften der Univ. des Saarlandes, Saarbrücken, West-Ost-Verlag 1953.
 3. Gabelentz, G.v.d., Die Sprachwissenschaft. Ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse, Leipzig, 1901.
 4. Jauk-Pinhak., M., Filip Vezdin, De latini sermonis origine. Živa antika 34, str. 133- 138.
 5. Jauk-Pinhak, M., Hinduizam u Vezdinovu djelu Systema Brahmanicum, u: „Most“ 4/1990, str. 247-258.
 6. Robins, Robert H., Storia della linguistica, Bologna: Il Mulino, 1981.
 7. Salus, P. H., On language: Plato to von Humboldt, New York 1969.
 8. Steinthal, H., Geschichte der Sprachwissenschaft bei Griechen und Römern, Berlin 1890.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: