Kultura i civilizacija Njemačke

 

Naziv kolegija:
Kultura i civilizacija Njemačke
Šifra ISVU:
43236
Šifra MOZVAG:
NC04
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Korte, Mareike
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti tijekom trajanja seminara pomoću činjenica i informacija stječu opširno znanje o različitim aspektima moderne Njemačke. Osim toga moraju i sami istraživati i prikupiti informacije uz jednu zemljoznanstvenu temu i pripremiti prezentaciju. Pri tome se zbog što zornijeg prikazivanja teme moraju koristiti različitim medijima (grafoskopske folije, Powerpoint-prezentacije, slike, grafike, video i audio zapisi).

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • navesti osnovne činjenice o modernoj Njemačkoj
 • protumačiti pojmove bitne za modernu Njemačku
 • samostalno istražiti činjenice vezane uz određenu zemljoznanstvenu temu na temu moderne Njemačke
 • usmeno prezentirati određene teme vezane uz modernu Njemačku

Sadržaj predmeta:

Obrada različitih zemljoznanstvenih tema

Federalni ustroj Njemačke

Politički sustav Savezne republike Njemačke (Ustav, institucije, izbori) i političke stranke

Zemljopis (obale, otoci, planine, rijeke, jezera, gradovi, krajolici, korištenje tla)

Stanovništvo (demografska struktura, useljeništvo)

Socijalni sustav, («pet stupa» socijalnog osiguranja, socijalno orijentirano tržišno gospodarstvo, kriza socijalne države, socijalna reforma, Hartz IV)

Gospodarstvo (brutonacionalni proizvod, proizvodnja, uvoz/izvoz, obrt, idnustrija, važne grane gospodarstva, oblici poduzeća, tarifni ugovori, sindikati, radno vrijeme)

Školstvo i obrazovanje (škole, visoke škole, nadležnost pokrajina)

Tisak i radio

Proslave i praznici

Zaštita okoliša (Povijest zaštite okoliša u Njemačkoj, propisi, tehnologija)

Turizam

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje, konzultativna nastava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje, samostalno izlaganje navesti osnovne činjenice o modernoj Njemačkoj seminarski rad s izlaganjem, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, konzultativna nastava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje, samostalno izlaganje protumačiti pojmove bitne za modernu Njemačku seminarski rad s izlaganjem, pismeni ispit
konzultativna nastava samostalno čitanje i analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje samostalno istražiti činjenice vezane uz određenu zemljoznanstvenu temu na temu moderne Njemačke seminarski rad s izlaganjem, pismeni ispit
seminarsko izlaganje, konzultativna nastava usmeno izlaganje usmeno prezentirati određene teme vezane uz modernu Njemačku seminarski rad s izlaganjem

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni/usmeni ispit, Seminarski rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni/usmeni ispit 1,5 50%
Seminarski rad 1,25 50%
Usmeno izlaganje 1 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena izračunava na temelju ocjena iz drugog i trećeg elementa.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

Nekoliko jedinica prema vlastitom izboru:

 1. [Auswärtiges Amt, HG.]: Tatsachen über Deutschland, Berlin: Media Consulta 2003.
 2. [Bundeszentrale für politische Bildung, Hg.]: Informationen zur politischen Bildung (Einzelhefte zu verschiedenen Themen)
 3. [ZEIT-Verlag (Hg.)]: Leben in Deutschland, Hamburg: ZEIT-Verlag 2004
 4. Avenarius, Hermann: Die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland. 2., neubearbeitete Aufl. Bonn 1997. Bundeszentrale für politische Bildung (Bd. 333)
 5. Behal-Thomsen, Heinke / Lundquist-Mog, Angelika / Mog, Paul: Typisch deutsch? Arbeitsbuch zu Aspekten deutscher Mentalität. Berlin und München 1993
 6. Beyme, Klaus von: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, Eine Einführung, Opladen, 9. Auflage 1999
 7. Bubner, Friedrich: Transparente Landeskunde. überarbeitet und erweitert von Helga Seel, Bonn: Inter Nationes, 13. Aufl. 2000
 8. Clalyla et al: Landeskunde der deutschsprachigen Länder (4 Bände)
 9. Hacke, Axel: Deutschlandalbum, München: Kunstmann 2004.
 10. Hensel, Jana: Zonenkinder, Reinbek: Rowohlt 2002.
 11. Kelz, Heinrich: Wirtschaftliche Landeskunde der Bundesrepublik Deutschland. Arbeitsblätter und Folien, Bonn: Inter Nationes 2000
 12. Kirchmeyer, Susanne: Blick auf Deutschland. Erlesene Landeskunde. Stuttgart 1997
 13. Kuhne, Berthold: Grundwissen Deutschland. Kurze Texte und Übungen. München: iudicium 2000
 14. Lundquist-Mog, Angelika: Spielarten. Arbeitsbuch zur deutschen Landeskunde. Berlin und München 1996
 15. Luscher, Renate: Deutschland nach der Wende. Aktualisierte Fassung. Daten, Texte, Aufgaben für DaF. München 1994
 16. Ohlendorf, Harald: Umwelt und Gesellschaft, 1. + 2. Teil, Bonn: Inter Nationes 1996
 17. Wehling, Hans-Georg (Hg.): Die deutschen Länder – Geschichte, Politik, Wirtschaft,  Opladen: Leske + Budrich 2000.
 18. Werner, Eduard / Ertl, Otto: Deutsche Impressionen, 40 Übungstexte für die Mittel- und Oberstufe, München: iudicium 1997
 19. Wicke, Rainer E.: Übersichten. Die Bundesrepublik Deutschland und ihre Länder. Bonn: Inter Nationes, 5. Aufl. 2000
 20. Wilms, Heinz / Lohfert, Walter: Wer kommt mit? Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. Textheft mit 154 Dias und 1 Audiocassette. Bonn: Inter Nationes 3. Aufl. 1995
 21. Zettl, Erich: Deutschland in Geschichte und Gegenwart, Ein Überblick, Ismaning: Hueber, 7. Aufl., 1997

Elektronski mediji:

 1. CD-Rom. Von Aachen bis Zwickau. Interaktives, multimediales Sprachlernprogramm
 2. CD-Rom. Landeskunde im Kontext. Das Bausteinsystem der deutschsprachigen Landeskunde
 3. relevantne WEB-stranice (izbor):
 4. www.bpb.de (savezna centrala za poličko obrazovanje) (Bundeszentrale für politische Bildung)
 5. www.destatis.de  (savezna statistička služba) (Statistisches Bundesamt)
 6. www.dhm.de/lemo  (Njemački povijesni muzej: živi muzej online) (Deutsches Historisches Museum: Lebendiges Museum Online)
 7. www.dzt.de  (Njemačka centrala za turizam( (Deutsche Zentrale für Tourismus)

www.tatsachen-ueber-deutschland.de

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

anonimna anketa

Ostale informacije: