Course categories

REDOVNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ INFORMATOLOGIJE 2012/13 

obvezni, ljetni sem. 2012/13 
 IZZ201: UVOD U KNJIŽNIČNU I INFORMACIJSKU ZNANOSTThis course requires an enrolment key
 IZZ202: OSNOVE NAKLADNIŠTVA I KNJIŽARSTVAThis course requires an enrolment key
 IZZ203: OZNAČITELJSKI JEZICI ZA PRIKAZ I OPIS SADRŽAJAThis course requires an enrolment key
 IZZ401: ORGANIZACIJA INFORMACIJA II.This course requires an enrolment key
 IZZ402: BAZE PODATAKA II.This course requires an enrolment key
 IZZ403: ZAŠTITA GRAĐE I PODATAKAThis course requires an enrolment key
 IZZ404: POSLOVNO KOMUNICIRANJEThis course requires an enrolment key
 IZZ405: OBLIKOVANJE SADRŽAJA ZA DIGITALNU KNJIŽNICUThis course requires an enrolment key
 IZZ601: INFORMACIJSKI IZVORI I SLUŽBE II.
 IZZ602: INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I AUTORSKO PRAVOThis course requires an enrolment key

izborni, ljetni sem. 2012/13 
 DIGITALNI ARHIVIThis course requires an enrolment key
 DISKRETNE STRUKTURE I ALGORITMIThis course requires an enrolment key
 FINANCIJSKI MENADŽMENTThis course requires an enrolment key
 HRVATSKE BIBLIOGRAFIJEThis course requires an enrolment key
 IMPLEMENT. PROGRAM. RJEŠENJA ZA OBLIKOVANJE SADRŽAJAThis course requires an enrolment key
 MREŽE NARODNIH KNJIŽNICAThis course requires an enrolment key
 ORGANIZACIJA I UPRAVLJ. NAKLADNIČ. PROIZVODNJOM II.This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 VJEROJATNOST I STATISTIKAThis course requires an enrolment key

obvezni, zimski sem. 2012/13 
 IZZ101: TEORIJA I PRAKSA INFORMACIJSKIH DJELATNOSTIThis course requires an enrolment key
 IZZ102: POVIJEST I KULTURA KOMUNIKACIJEThis course requires an enrolment keySummary
 IZZ103: UVOD U ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RADThis course requires an enrolment key
 IZZ104: OSNOVE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJEThis course requires an enrolment keySummary
 IZZ301: ORGANIZACIJA INFORMACIJA I.This course requires an enrolment key
 IZZ302: ORGANIZACIJA I POSLOV. INFORMACIJSKIH USTANOVA I. This course requires an enrolment key
 IZZ303: BAZE PODATAKA I.This course requires an enrolment key
 IZZ304: SOCIOLOGIJA KNJIGE I ČITANJA I.This course requires an enrolment key
 IZZ305: OBLIKOVANJE MREŽNIH STRANICAThis course requires an enrolment key
 IZZ501: INFORMACIJSKI IZVORI I SLUŽBE I.
 IZZ502: UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIM USTANOVAMA I.This course requires an enrolment key
 IZZ503: INFORMACIJSKI SUSTAVI U OBRAZOVANJUThis course requires an enrolment key
 IZZ504: METAPODATCI I IDENTIFIKATORIThis course requires an enrolment key

izborni, zimski sem. 2012/13 
 ELEKTRONIČKO NAKLADNIŠTVO I KNJIŽARSTVOThis course requires an enrolment key
 KNJIŽNIČNI PROGRAMI I USLUGE ZA DJECU I MLADEŽThis course requires an enrolment key
 ORGANIZACIJA I UPRAVLJ. NAKLAD. PROIZVODNJOM I.This course requires an enrolment key
 STATISTIČKA OBRADA PODATAKAThis course requires an enrolment key
REDOVNI DIPLOMSKI STUDIJ INFORMATOLOGIJE 2012/13 
 INFORMACIJSKA I INFORMATIČKA PISMENOST (pilot projekt)This course requires an enrolment key

obvezni, ljetni sem. 2012/13 
 IZZ703: IZGRADNJA I UPRAVLJANJE KNJIŽNIČNIM ZBIRKAMAThis course requires an enrolment key
 IZZ802: VREDNOVANJE INFORMACIJSKIH USLUGAThis course requires an enrolment key

izborni, ljetni sem. 2012/13 
 UPRAVLJANJE PROMJENAMA U KNJIŽNICAMA I INFORM. CENTRIMAThis course requires an enrolment key
 KOMPARATIVNE STUDIJE IZ NAKLADNIŠTVA I KNJIŽARSTVAThis course requires an enrolment key
  BAZE PODATAKA U DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMAThis course requires an enrolment key
 INFORMACIJSKO PONAŠANJE KORISNIKAThis course requires an enrolment key

obvezni, zimski sem. 2012/13 
 IZZ702: PRINCIPI INFORMACIJSKOG PRETRAŽIVANJAThis course requires an enrolment key
 IZZ801: ISTRAŽIVAČKE METODE U INFOR. ZNANOSTIMAThis course requires an enrolment key
 IZMK01: TEORIJA I PRAKSA ORGANIZACIJE INFORMACIJAThis course requires an enrolment key
 IZMK02: MARKETING KNJIŽNIČNIH PROIZVODA I USLUGAThis course requires an enrolment key
 IZMN01: UPRAVLJANJE U NAKLADNIŠTVU I KNJIŽARSTVUThis course requires an enrolment key
 IZMN02: MARKETING U NAKLADNIŠTVU I KNJIŽARSTVUThis course requires an enrolment key
 IZZ701: INFORMACIJSKO DRUŠTVOThis course requires an enrolment key

izborni, zimski sem. 2012/13 
 INFORMACIJSKA POLITIKA I TEHNOLOŠKE PROMJENEThis course requires an enrolment key
 BIBLIOMETRIJAThis course requires an enrolment key
 DIGITALNA HUMANISTIKA I OZNAČAVANJE TEKSTAThis course requires an enrolment key
 KOMERCIJALNE BAZE PODATAKA U PRIROD. MEDICINI I TEHNICIThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 METODE ZAŠTITE PAPIRNE GRAĐEThis course requires an enrolment key
 ARHITEKTURA KNJIŽNICAThis course requires an enrolment key
 ČUVANJE I ZAŠTITA ELEKTRONIČKIH DOKUMENATAThis course requires an enrolment key
RAZNO 
 ONLINE TESTThis course requires an enrolment keySummary
 TESTThis course requires an enrolment keySummary