UVOD U LINGVISTIKU ZA ANGLISTE
(A-ULA-LJ-2010/11)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Cilj je kolegija upoznati studente s osnovama lingvistike kao znanstve discipline čiji je predmet istraživanja jezik i savladavanje metajezika kao posebnog jezika kojim se govori o jeziku kako bi studenti stekli potrebna znanja za praćenje nastave na višim godinama i samostalno proučavanje lingvističke literature.

This course requires an enrolment key