• OKVIRNI SADRŽAJI KOLEGIJA:

  Gramatičarski rad: Upoznati cjelokupnu gramatičku građu Blaža Tadijanovića, Matije Antuna Reljkovića i Marijana Lanosovića i utvrditi opis jezičnoga sustava na fonološkoj, morfološkoj, tvorbenoj, sintaktičkoj i leksičkoj razini. Utvrditi poveznicu s prvom hrvatskom gramatikom Bartola Kašića te utjecajem bosanskih gramatičara Tome Babića i Lovre Šitovića. Ukazati na Katančićeve pokušaje u stvaranju gramatike.

  Leksikografski rad: Budući da su slavonski gramatičari u svoje gramatike uvrstili i rječničku građu, valjalo bi upoznati njihove poglede u usustavljivanju rječnika te općenite rječničke odlike. Usporediti “slavonske” rječnike 18. stoljeća s ranije nastalim hrvatskim rječnicima (Vrančić, Habdelić, Mikalja, Della Bella, Belostenec).

  Ukazati na nedoumice oko broja Katančićevih rječnika te na temelju dosadašnjih istraživanja upoznati Katančićev leksikografski rad.

  Jakobovićev rukopisni hrvatsko-latinski rječnik iz 1710. godine.

  Grafijski problemi: Slavonski je grafijski sustav imao velikoga utjecaja na razvitak hrvatske latinice uopće te stoga treba uspostaviti poveznicu od prvih grafijskih prijedloga do 20. stoljeća i posebno istaknuti utjecaj slavonskoga slovnog sustava na ilirske prijedloge. Upoznati se s grafijskim sustavima pojedinih slavonskih pisaca.

  Jezik starih slavonskih pisaca: Na temelju izvornih tekstova uobličiti opće značajke jezičnih odlika: morfonološke odrednice (refleks jata, jotacija, sibilarizacija, razjednačivanje), osobitosti imeničke i zamjeničko-pridjevne sklonidbe, tipovi tvorbi, sintaktičke odlike.

 • Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
 • Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about