Komparativna pedagogija

 

Naziv kolegija:
Komparativna pedagogija
Šifra ISVU:
63504
Šifra MOZVAG:
PDA501
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bognar, Branko
0
0
0
Simel Pranjić, Sanja
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ovaj će kolegij studentima osigurati uvid u temeljne spoznaje i ključna pitanja komparativne pedagogije. Analiza recentnih prilika i problema obrazovanja u Hrvatskoj i različitim zemljama svijeta, a napose Europe, studente će osposobiti za razumijevanje i kritičku prosudbu stanja i stalnih promjena u različitim aspektima obrazovnih sustava i njihove sve veće internacionalizacije.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • pravilno opisati temeljne pojmove komparativne pedagogije, različite pristupe i paradigmatske promjene
 • identificirati probleme suvremene komparativne pedagogije i različite pristupe rješenju istih
 • objasniti metodologiju komparativnih istraživanja
 • kritički analizirati recentne prilike i probleme obrazovanja u hrvatskoj
 • iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost u radu
 • kritički prosuđivati promjene u različitim aspektima obrazovnih sustava (u svjetlu postmoderne i globalizacijskih procesa)

Sadržaj predmeta:

Komparativna pedagogija – osnovno pojmovlje, semantičke i sintatičke strukturalne razlike pojmovnog određenja, pristupi, dinamizam, diverzifikacija i univerzalizam komparativne pedagogije,  interdisciplinarnost.

Povijesni pregled razvoja komparativne pedagogije – paradigmatske promjene, razvoj organizacija i institucija vezanih uz komparativnu pedagogiju.

Metodologija komparativnih istraživanja – metode, statistički trendovi i interpretacija, razine komparacije.

Komparativna analiza nacionalnih obrazovnih sustava – odabrani primjeri pojedinih zemalja.

Komparativna analiza pojedinih aspekata različitih nacionalnih obrazovnih sustava – legislativa, upravljanje, privatno i državno školstvo, kurikulum, integracija i diferencijacija u srednjoškolskom obrazovanju, strategije obrazovanja učitelja, učinkovitost.

Tematske komparativne analize na primjeru odabranih zemalja: sudjelovanje u programima Europske unije (Comenius, Erasmus, Lingua itd.), PISA program – rezultati i implikacije, obrazovanje manjina, obrazovanje osoba s posebnim potrebama, visokoškolsko obrazovanje – specifičnosti i transformacije kroz Bolonjski proces.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, razgovor, rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava pravilno opisati temeljne pojmove komparativne pedagogije, različite pristupe i paradigmatske promjene aktivnost studenta na nastavi, pismeni i usmeni ispit
analiza video materijala, grupna rasprava sustavno opažanje, rasprava identificirati probleme suvremene komparativne pedagogije i različite pristupe rješenju istih aktivnost studenta na nastavi
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, rasprava objasniti metodologiju komparativnih istraživanja pismeni ispit, aktivnost studenta na nastavi
predavanje, grupna rasprava, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, rasprava, sustavno opažanje i zaključivanje kritički analizirati recentne prilike i probleme obrazovanja u hrvatskoj aktivnost studenta na nastavi, pismeni ispit
seminarsko izlaganje, grupna rasprava, suradničko učenje slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, rasprava iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost u radu aktivnost studenta na nastavi, seminarski rad
seminarsko izlaganje analiza literature, pismeno izražavanje, usmeno izlaganje kritički prosuđivati promjene u različitim aspektima obrazovnih sustava (u svjetlu postmoderne i globalizacijskih procesa) seminarski rad, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Samostalni zadatak, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 50%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Samostalni zadatak 1 25%
Seminarski rad 1,5 25%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i ocjenjivanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir samostalni zadatak, seminarski rad i pismeni/usmeni ispit: 25% konačne ocjene čini ocjena samostalnog zadatka, 25% ocjene je kvaliteta seminarskog rada, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog/usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene

Student je ostvario ocjenu 4 iz samostalnog zadatka, 4 iz seminarskog rada i 3 iz pismenog/usmenog ispita. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (samostalni zadatak. x 0,25) + (sem. x 0,25) + (isp. x 0,5).

U ovom primjeru taj bi izračun izgledao ovako:

(4 x 0,25) + (4 x 0,25) + (3 x 0,5) = 1 + 1 + 1,5 = 3,5 = 4.

Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila vrlo dobar (4).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati i obavljati aktivnosti zadane na nastavi te napisati i izložiti seminarski rad barem za ocjenu dovoljan (2).

 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Antić, S. (ur) (1993.), Školstvo u svijetu, Zagreb: HPKZ.
 2. Walford, G. (1992.), Privatne škole: iskustva u deset zemalja. Zagreb: Educa.

 

Dopunska literatura:

 1. Anweiler, O. (ur.) (1997.), Bildungssysteme in Europa. Weinheim: Beltz.
 2. Kodron, C. (ur) (1997.), Comparative Education: Challenges-Intermediation-Practice. 1 i 2. Köln: Böhlau.
 3. Lauterbach, U. (2002.), Vergleichende Berufsbildungsforschung. Baden-Baden: Nomos.
 4. Schriewer, J. (ur.) (2000.), Discourse Formation in Comparative Education. Frankfurt: Lang.
 5. Tekuće godište različitih časopisa iz područja komparativne pedagogije.
 6. Odgovarajući izvori na webu.

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.

Ostale informacije: