Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika

 

Naziv kolegija:
Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika
Šifra ISVU:
50490
Šifra MOZVAG:
NJ152
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ramabaja, Adrian
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

 • upoznati studente s nizom dramskih tehnika i vježbi koje se koriste u nastavi njemačkog jezika;
 • razvijanje svijesti o mogućim pozitivnim utjecajem dramskih tehnika na razvoj jezičnih vještina;
 • pružiti praktično iskustvo u odabiru, organizaciji i provedbi dramskih vježbi u nastavi

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati vrste dramskih tehnika i vježbi koje se mogu koristiti u nastavi njemačkog jezika
 • objasniti načela na kojima se temelje dramske tehnike i vježbe
 • objasniti utjecaj dramskih tehnika na razvoj komunikacijske kompetencije
 • odabrati prikladne dramske tehnike i vježbe s obzirom na cilj nastavnoga sata i ciljanu skupinu učenika
 • kreirati nastavni sat koji će se temeljiti na drama pedagoškim načelima

Sadržaj predmeta:

Učenje stranoga jezika uz pomoć dramskih tehnika  podrazumijeva višedimenzionalno učenje jezika u jednom određenom socijalnom i kulturnom okruženju.

Obrađuju se sljedeće teme:

 • upoznavanje s osnovama dramske pedagogije
 • govorne vježbe (glas, govor, izgovor, intonacija)
 • kinestetička priroda dramske tehnike kroz neverbalne vježbe (pantomima, gestikulacija, mimika)
 • igra uloga, simulacije, improvizacije
 • načini uporabe, t.j. dramatizacije tekstova iz udžbenika i drugih tekstova
 • utjecaj dramskih vježbi na razvoj jezičnih vještina i znanja
 • poticanje komunikacije kroz dramske vježbe

Oblici rada zastupljeni u kolegiju uključuju praktične vježbe kroz koje studenti stječu iskustvo u sudjelovanju u dramskim vježbama, rasprave o načelima na kojima se temelje dramske tehnike, prilagodbe materijala i njihovo prezentiranje, didaktiziranje nastavnih materijala, a prema zanimanju studenata i postavljanje dramske predstave.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje opisati vrste dramskih tehnika i vježbi koje se mogu koristiti u nastavi njemačkog jezika aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, samostalni rad, grupna rasprava analiza pročitane literature, sustavno opažanje i zaključivanje objasniti načela na kojima se temelje dramske tehnike i vježbe aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, samostalni rad, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje objasniti utjecaj dramskih tehnika na razvoj komunikacijske kompetencije aktivnosti studenata u nastavi, projekt
suradničko učenje, samostalni rad, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje odabrati prikladne dramske tehnike i vježbe s obzirom na cilj nastavnoga sata i ciljanu skupinu učenika projekt
suradničko učenje, samostalni rad, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje kreirati nastavni sat koji će se temeljiti na drama pedagoškim načelima usmena prezentacija

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Projekt, Kontinuirano praćenje, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,13 0%
Projekt 0,56 0%
Kontinuirano praćenje 0,75 0%
Usmeno izlaganje 0,56 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Završna ocjena temelji se na:

 • aktivnom sudjelovanju u nastavi (sustavno praćenje preporučene literature, vlastiti prinos raspravi, izvršavanje postavljenih zadataka i aktivnosti),
 • pripremi za jednu nastavnu jedinicu.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave (minimalno 70 % od ukupnog broja sati),  aktivno sudjelovanje u nastavi (sustavno praćenje preporučene literature, vlastiti prinos raspravi, izvršavanje postavljenih zadataka i aktivnosti), didaktiziranje nastavne jedinice.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Tselikas, E. I. (1999):Dramapädagogik im Sprachunterricht. Zürich: Orell Füssli Verlag
 2. Schewe, M. (1995):Fremdsprache inszenieren- zur Fundierung einer dramapädagogischen Lehr- und Lernpraxis. Oldenburg: Zentrum für pädagogische Berufspraxis der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Dopunska literatura:

 1. Schafhausen, H. (ur.) (1995): Handbuch szenisches Lernen. Weinheim und Basel: Beltz Praxis
 2. Schewe, M. i H. Wilms (1995): Texte lessen und inszenieren. Stuttgart: Klett
 3. Spolin, V. (1997):Improvisationstechniken für Pädagogik, Therapie und Theater. Paderborn: Paderborn
 4. Ortner, B. (1998): Alternative Methoden im Fremdsprachenunterricht- lerntheoretischer Hintergrund und praktische Umsetzung. Ismaning: Hueber (Forum Sprache)     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata

Ostale informacije: