Engleski za humanističke i društvene znanosti 6

 

Naziv kolegija:
Engleski za humanističke i društvene znanosti 6
Šifra ISVU:
134364
Šifra MOZVAG:
SJE06
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Varga, Mirna
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Jedan od ciljeva ovog kolegija je i razvijanje tečnog i preciznog pismenog izražavanja na nižem naprednom stupnju učenja. To se postiže pisanjem različitih vrsta sastava na zadanu temu. Neki od zadataka su sljedeći: opisivanje događaja, osvrt na film, opisivanje mjesta, itd.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlikovati gramatičke cjeline utvrđene nastavnim gradivom
 • aktivno primijeniti leksik vezan za teme obrađene na nastavi
 • razložiti kritičke stavove na zadane teme
 • diskutirati argumentirano u grupnim tematskim raspravama na višem stupnju učenja jezika
 • integrirati obrađeno gradivo u pismenim sastavima

Sadržaj predmeta:

U ovom se kolegiju  podjednaka važnost daje svim jezičnim vještinama – receptivnim: slušanje i čitanje, te produktivnim: govor i pisanje te se intenzivno radi na sustavnom uvježbavanju istih što je iznimno važno i potrebno i na nižem naprednom stupnju jezične kompetencije. 

Studenti su izloženi u većoj mjeri autentičnim jezičnim materijalima na nižem naprednom stupnju jezične složenosti koji se razlikuju tematski, registrom (standardni, kolokvijalni) te u slučaju audio i video zapisa različitim naglaskom (standardni britanski, američki, itd.). Koriste se tekstovi s aktualnom tematikom koji služe za jezičnu analizu, ali u isto vrijeme potiču studente na razgovor te izražavanje kritičkog mišljenja.

Budući da je jedan od važnijih ciljeva ovog kolegija razvijanje komunikativne kompetencije studenata, osobit naglasak stavlja se na različite vrste komunikacijskih govornih vježbi tijekom kojih se ponavljaju stečena, ali i usvajaju nova leksička i gramatička znanja. Jedna od najčeščih metoda su tzv. role-play vježbe kojima se nastoji potaknuti primjena jezika u različite komunikacijske svrhe. Na vježbama se potiče stalna interakcija između studenata koja se postiže radom u skupinama, paru, ali i sudjelovanjem cijele grupe.

Sve teme koje se obrađuju odabrane su prema interesima studenata čime se nastoji potaknuti njihova motivacija za aktivno sudjelovanje i zalaganje u radu. Primjeri tema koje se obrađuju su sljedeći: memories, character and plot, relationships, itd.

Jedan od ciljeva kolegija jest i razvijanje gramatičke kompetencije studenata. To se postiže usustavljivanjem i nadogradnjom gramatičkih struktura engleskog jezika (npr. prošla narativna glagolska vremena, frazni glagoli, glagolski oblici, itd.).

Također, veliki naglasak stavlja se na proširivanje postojećeg aktivnog vokabulara studenata, a to se ponajprije odnosi na jezične elemente kao što su kolokacije, idiomatski izričaji, tvorba riječi, itd.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature i uvježbavanje, aktivno sudjelovanje razlikovati gramatičke cjeline utvrđene nastavnim gradivom aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje aktivno primijeniti leksik vezan za teme obrađene na nastavi aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava vježbanje, primjena naučenog. aktivno sudjelovanje razložiti kritičke stavove na zadane teme aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, grupna rasprava vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje diskutirati argumentirano u grupnim tematskim raspravama na višem stupnju učenja jezika aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada (argumentacija) integrirati obrađeno gradivo u pismenim sastavima aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirna provjera znanja u obliku kolokvija (samostalan uradak), Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirna provjera znanja u obliku kolokvija (samostalan uradak) 1 50%
Pismeni ispit 1,25 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pohađanje vježaba (70% minimalno), položen kolokvij (50%), položen pismeni ispit (50%). Studenti koje ne polože kolokvij tijekom semestra izlaze na pismeni ispit u redovnim ispitnim rokovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Falla, T. i Davies, A. P. (2009). Solutions (Advanced), Student’s Book. Oxford: Oxford University Press.
 2. Krantz C., Kelly P., Falla, T. i Davies A. P. (2009). Solutions (Advanced), Workbook. Oxford: Oxford University Press.
 3. Nastavni materijali za kolegij Engleski za humanističke i društvene znanosti 6

Dopunska literatura:

 1. Peterson, K. i Wedge, R. (2013). Oxford Grammar for EAP. Oxford: Oxford University Press.
 2. McCarthy, M. i  O'Dell, F. (2008). Academic vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Eastwood, J. (2001). Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
 4. Hewings, M. (2005). Advanced Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book  for Advanced Learners of English. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. McCarthy, M. i O'Dell, F. (1994). English Vocabulary in Use (Advanced). Cambridge: Cambridge University Press.
 6. McCarthy, M. i O'Dell, F. (1994). English Vocabulary in Use (Upper-intermediate & Advanced), Cambridge: Cambridge University Press.
 7. Peterson K. (2013). Oxford Grammar for EAP. Oxford: Oxford University Press.
 8. Thomson, A. J. i Martinet, A.V. (1986). A Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press.
 9. Thomson, A. J. i Martinet, A.V. (1996). Advanced Exercises in Practical English. Grammar, Bd 1. Oxford: Oxford University Press.
 10. Thomson, A. J. i Martinet, A.V. (1998). Advanced Exercises in Practical English Grammar, Bd 2. Oxford: Oxford University Press.
 11. Vince, M. (2003). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: