Prevencija nasilja preko interneta

 

Naziv kolegija:
Prevencija nasilja preko interneta
Šifra ISVU:
149035
Šifra MOZVAG:
PID75
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Šincek, Daniela
0
0
0
Duvnjak, Ivana
0
15
45

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je upoznavanje  polaznika s pojavom i mogućnostima prevencije nasilja preko interneta, s posebnim naglaskom na vršnjačko nasilje preko interneta i nasilje i zlostavljanje nad djecom i mladima koje se odvija preko interneta. Zadaci kolegija su upoznati, usvojiti i učinkovito primijeniti teorijske i praktične spoznaje, znanja, vještine o uzrocima i korelatima nasilja preko interneta, razvojnim aspektima pojave nasilja preko interneta te prevencije istog.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • Navesti uzroke i korelate nasilja preko interneta
 • Prepoznati različite pojavne oblike nasilja preko internet
 • Prepoznati razvojne specifičnosti nasilnog ponašanja preko interneta
 • Primijeniti znanstvene spoznaje za osmišljavanje preventivnih aktivnosti u ovom području
 • Provesti strukturirani i standardizirani program prevencije vršnjačkog nasilja preko interneta

Sadržaj predmeta:

Nasilje preko interneta, definicija, oblici, uzroci i korelati. Važnost deindividuacije, doživljaja protoka vremena, slike o sebi. Uvažavanje pozitivnih aspekata korištenja interneta. Korištenje interneta u okviru razvojne perspektive. Posljedice nasilja preko interneta. Drugi oblici nepoželjnih ishoda korištenja interneta. Mogućnosti prevencije i terapije za počinitelje i žrtve nasilja preko interneta. Smjernice za osmišljavanje dobno primjerenih preventivnih programa. Evaluacija u razvoju preventivnog programa. Primjer preventivnog programa usmjerenog na prevenciju vršnjačkog nasilja preko interneta – uvježbavanje i priprema za suvoditeljstvo programa u realnim školskim uvjetima.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Predavanje, zadatak čitanja i analiza primjera, analiza video materijala,  grupna rasprava Slušanje, rasprava, samostalna analiza literature Navesti uzroke i korelate nasilja preko interneta Aktivnost studenta na nastavi, seminarski rad
Predavanje, zadatak čitanja i analiza primjera, analiza video materijala,  grupna rasprava Slušanje, rasprava, samostalna analiza literature Prepoznati različite pojavne oblike nasilja preko internet
 
Aktivnost studenta na nastavi, seminarski rad
Predavanje, zadatak čitanja i analiza primjera, analiza video materijala,  grupna rasprava Slušanje, rasprava, samostalna analiza literature Prepoznati razvojne specifičnosti nasilnog ponašanja preko interneta
 
Aktivnost studenta na nastavi, seminarski rad
Predavanje, grupna rasprava, samostalni praktični zadatak, radionice Slušanje, rasprava, simulacije, sudjelovanje u radionici Primijeniti znanstvene spoznaje za osmišljavanje preventivnih aktivnosti u ovom području Aktivnost studenta na nastavi, seminarski rad, završni praktični zadatak
Samostalni praktični zadatak, radionice Simulacije, sudjelovanje u radionici Provesti strukturirani i standardizirani program prevencije vršnjačkog nasilja preko interneta Aktivnost studenta na nastavi, seminarski rad, završni praktični zadatak

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Seminarski rad, Praktični rad, Vježbe

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 2 0%
Seminarski rad 1 24%
Praktični rad 2,5 56%
Vježbe 0,5 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na kolegiju uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje (provođenje radionica na vježbama), seminarski rad i praktični zadatak. Pri tome, kontinuirano praćenje ima 24% udjela u konačnoj ocjeni, seminarski rad 20% udjela, a praktični zadatak 56% udjela u konačnoj ocjeni.

Skala ocjenjivanja je sljedeća:

90-100% -odličan

80-89,99% - vrlo dobar

65-79,99% - dobar

50-64,99% - dovoljan

Primjer izračunavanja ocjene:

Student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjena se izračunava zbrajanjem bodova iz praćenih elemenata. U nastavku je razrada bodovanja pojedinih zadataka:

 • Izrada seminarskog rada (24 bodova)
 • elementi koji se ocjenjuju (uz prezentaciju potrebno dostaviti i sve materijale koji su korišteni)
  1. kvaliteta materijala (4 boda) – kriteriji bodovanja:

4 boda – odabrani relevantni materijali

0 bodova – zadatak nije napravljen, materijali nisu relevantni

 1. kvaliteta prezentacije (10 bodova)

10 bodova –  izuzetno kvalitetno odabrani i primjereno obrađeni 

                    radovi

5 boda – odabrani radovi nisu reprezentativni ili nisu dovoljno

               kvalitetno obrađeni

 1. bodova – zadatak nije izvršen ili je izrazito loše kvalitete
  1. kvaliteta napisanog seminara dužine 5 do 10 stranica teksta (oblikovanje prema uputama za diplomski rad)– seminar predati najkasnije tjedan dana nakon izlaganja prezentacije (10 bodova)

10 bodova –  u seminaru je sustavno i logično izložena tema seminara, potkrijepljena različitim relevantnim znanstvenim i stručnim izvorima, te zaokružena zaključkom grupe koji ističe i ključne spoznaje, ali i zajednički kritički osvrt grupe i prijedloge za unaprjeđenje

5 boda – u seminaru je izložena tema seminara, no redoslijed je nesustavan ili se autori nedovoljno dotiču same teme, a previše zalaze u druga područja, djelomično je potkrijepljena različitim znanstvenim i stručnim izvorima ili ti izvori nisu dovoljno relevantni, a u zaključku grupe je kritički osvrt površan ili nije zaokružena cjelina

    0 bodova – zadatak nije izvršen ili je izrazito loše kvalitete tj. pojavljuje se više nedostataka spomenutih pod razinom za 5 bodova

 • Priprema radionica za vježbe (20 bodova)
  • Elementi:
   1. Pripremljenost materijala (6 bodova)– kriteriji bodovanja:

6  bodova – pripremljeni svi materijali za radionicu

3 boda – neki od materijala nisu pripremljeni

0 bodova - ništa od materijala nije pripremljeno

 1. Uvježbanost i kvaliteta vođenja (10 bodova)

10 bodova – voditelji potpuno pripremljeni za vođenje radionice

5 bodova – voditelji zamuckuju, moraju se podsjetiti koja je sljedeća aktivnost, radionica ne „teče“

0 bodova – voditelji u toj mjeri nepripremljeni da ne mogu provesti radionicu

 1. Poštovanje predviđenog vremena (2 boda)

2 boda – pridržavanje vremena ukupnog trajanja i pojedinih aktivnosti

1 bod – manja odstupanja u predviđenom trajanju

0 bodova – veća odstupanja (radionice traju manje od 40 ili duže od 50 minuta)

 1. Nepredviđene situacije (2 boda)

2 boda – snalaze se s nepredviđenim situacijama (nemir, nestanak struje, kašnjenje profesora i slično)

0 bodova – ne snalaze se

 1. samoocjenjivanje – za svaki element si dajete po maksimalno 2 boda – ukupno 14 bodova
  1. priprema i suvođenje radionice za vježbe
  2. priprema svih materijala
  3. dogovori sa školom, priprema učenika na prvom satu
  4. priprema i suvođenje prve radionice
  5. priprema i suvođenje druge radionice
  6. priprema i suvođenje treće radionice
  7. priprema i suvođenje četvrte radionice
 2. međusobno ocjenjivanje - za svaki element svom partneru s kojim vodite radionice dajete po maksimalno 2 boda – ukupno 14 bodova
  1. priprema i suvođenje radionice za vježbe
  2. priprema svih materijala
  3. dogovori sa školom, priprema učenika na prvom satu
  4. priprema i suvođenje prve radionice
  5. priprema i suvođenje druge radionice
  6. priprema i suvođenje treće radionice
  7. priprema i suvođenje četvrte radionice
 3. ocjena asistentice – za svaki element asistentica dodjeljuje po maksimalno 4 boda – ukupno 28 bodova
  1. priprema i suvođenje radionice za vježbe
  2. priprema svih materijala
  3. dogovori sa školom, priprema učenika na prvom satu
  4. priprema i suvođenje prve radionice
  5. priprema i suvođenje druge radionice
  6. priprema i suvođenje treće radionice
  7. priprema i suvođenje četvrte radionice

Formiranje ocjene

Maksimalno je moguće ostvariti 100 bodova (%).

90-100% -odličan

80-89,99% - vrlo dobar

65-79,99% - dobar

50-64,99% - dovoljan

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalno 50% (prolazna ocjena dovoljan).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Šincek (ur). Priručnik za provođenje programa prevencije nasilja preko interneta (u pripremi)
 2. Riva, G. (Ed.). (2004). Cybertherapy: Internet and virtual reality as assessment and rehabilitation tools for clinical psychology and neuroscience (Vol. 99). IOS Press.
 3. Wallace, P. (2001). The Psychology of Internet. Cambridge: Cambridge University Press

Dopunska literatura:

 1. Adam, A. (2002). Cyberstalking and Internet pornography: Gender and the gaze. Ethics and Information Technology, 4(2), 133-142.
 2. Bargh, J. A., & McKenna, K. Y. (2004). The Internet and social life. Annu. Rev. Psychol., 55, 573-590.
 3. Bargh, J. A., McKenna, K. Y., & Fitzsimons, G. M. (2002). Can you see the real me? Activation and expression of the “true self” on the Internet. Journal of social issues, 58(1), 33-48.
 4. Beard, K. W. (2005). Internet addiction: a review of current assessment techniques and potential assessment questions. CyberPsychology & Behavior, 8(1), 7-14.
 5. Gibbs, J. L., Ellison, N. B., & Heino, R. D. (2006). Self-presentation in online personals the role of anticipated future interaction, self-disclosure, and perceived success in Internet dating. Communication Research, 33(2), 152-177.
 6. Hardey, M. (2002). Life beyond the screen: Embodiment and identity through the Internet. The Sociological Review, 50(4), 570-585.
 7. Ioinson, A. N., & Paine, C. B. (2007). Self-disclosure, privacy and the Internet. The Oxford handbook of Internet psychology, 2374252.
 8. McKenna, K. Y., & Bargh, J. A. (1998). Coming out in the age of the Internet: Identity" demarginalization" through virtual group participation. Journal of personality and social psychology, 75(3), 681.
 9. Mitchell, K. J., Wolak, J., & Finkelhor, D. (2007). Trends in youth reports of sexual solicitations, harassment and unwanted exposure to pornography on the Internet. Journal of Adolescent Health, 40(2), 116-126.
 10. Price, H. O. (2011). Internet Addiction (Psychology of Emotions, Motivations and Actions). ew Science Publishers.
 11. Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2009). Social consequences of the internet for adolescents a decade of research. Current Directions in Psychological Science, 18(1), 1-5.
 12. Valkenburg, P. M., Schouten, A. P., & Peter, J. (2005). Adolescents’ identity experiments on the Internet. New Media & Society, 7(3), 383-402.
 13. Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Unwanted and wanted exposure to online pornography in a national sample of youth Internet users. Pediatrics, 119(2), 247-257. http://yourbrainonporn.com/unwanted-and-wanted-exposure-online-pornography-national-sample-youth-internet-users-2007

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.
 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Ostale informacije: